Wysokość opłat w postępowaniu o wydanie decyzji o wpis na prowadzone przez rady okręgowych izb radców prawnych listy radców prawnych, prawników zagranicznych i aplikantów radcowskich.

Akty korporacyjne

Radc.2009.9.14

Akt nieoceniany
Wersja od: 14 września 2009 r.

UCHWAŁA Nr 86/VII/2009
KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 14 września 2009 r.
w sprawie: wysokości opłat w postępowaniu o wydanie decyzji o wpis na prowadzone przez rady okręgowych izb radców prawnych listy radców prawnych, prawników zagranicznych i aplikantów radcowskich

Na podstawie art. 60 pkt 11 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. 2002 r. Nr 123 poz. 1059 ze zm.) zwanej dalej "ustawą", Krajowa Rada Radców Prawnych
uchwala, co następuje:
§  1.
1.
Opłata w postępowaniu o wpis na listy radców prawnych i prawników zagranicznych, prowadzone przez rady okręgowych izb radców prawnych wynosi:
1)
gdy z wnioskiem występuje osoba ubiegająca się o wpis na listę radców prawnych na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 6 ustawy - jednokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 ze zm.), zwanego w dalszej części uchwały "minimalnym wynagrodzeniem za pracę";
2)
gdy z wnioskiem występuje osoba ubiegająca się o wpis na listę radców prawnych na podstawie art. 25 ustawy - dwukrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę;
3)
gdy z wnioskiem występuje osoba ubiegająca się o wpis na listę prawników zagranicznych uprawnionych do wykonywania stałej praktyki w zakresie odpowiadającym zawodowi radcy prawnego, na podstawie art. 3 ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 126 poz. 1069 ze zm.) - trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę;
4)
gdy z wnioskiem o wpis na listę radców prawnych występuje prawnik zagraniczny wcześniej wpisany na listę prawników zagranicznych - jednokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę;
2.
Opłata w postępowaniu o wpis na listę aplikantów radcowskich wynosi 1/10 minimalnego wynagrodzenia za pracę.
3.
Podstawą ustalenia opłat określonych w ust. 1 i 2 jest minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w dacie złożenia wniosku o wpis na listę radców prawnych, prawników zagranicznych lub aplikantów radcowskich. Opłaty zaokrągla się do pełnych złotych.
§  2.
Wnioskodawca uiszcza opłatę, o której mowa w § 1, na rzecz właściwej okręgowej izby radców prawnych. Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku dowód uiszczenia opłaty.
§  3.
W sprawach wszczętych przed dniem wejścia w życie uchwały stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  4.
Traci moc uchwała Nr 476/VI/2005 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie wysokości opłat związanych z wpisem na listę radców prawnych lub listę aplikantów radcowskich oraz zmieniająca ją uchwała Nr 57/VII/2009 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 3 kwietnia 2009 r.
§  5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.