Wysokość odpisów na fundusze celowe w 2012 r.

Akty korporacyjne

Radc.2011.12.10

| Akt nieoceniany
Wersja od: 10 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 75/VIII/2011
KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 10 grudnia 2011 r.
w sprawie wysokości odpisów na fundusze celowe w 2012 r.

Na podstawie art, 60 pkt 11 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz, U, z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z 2009 r. Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 200, poz. 1326 i Nr 217, poz. 1429 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 142, poz. 830) oraz § 8 Regulaminu działalności finansowej samorządu radców prawnych stanowiącego załącznik do uchwały Nr 65/VII/2009 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 6 czerwca 2009 r. w sprawie Regulaminu działalność finansowej samorządu radców prawnych, uchwala się, co następuje:
§  1.
W roku 2012 na fundusze celowe, o których mowa w § 12 ust. 1 uchwały Nr 7/VTII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału oraz funduszy celowych Krajowej Rady Radców Prawnych, przeznacza się;
1)
na Fundusz Doskonalenia Zawodowego Radców Prawnych - odpis w wysokości 13,3% rocznych wpływów uzyskiwanych z tytułu części składki członkowskiej przypadającej Krajowej Radzie Radców Prawnych zgodnie z § 9 ust. 1 tej uchwały;
2)
na Fundusz Badań, Funkcjonowania Pomocy Prawnej i Stosowania Prawa - odpis w wysokości 6,65% rocznych wpływów uzyskiwanych z tytułu części składki członkowskiej przypadającej Krajowej Radzie Radców Prawnych zgodnie z § 9 ust. 1 tej uchwały;
3)
na Fundusz Promocji Zawodu - odpis w wysokości 6,65% rocznych wpływów uzyskiwanych z tytułu części składki członkowskiej przypadającej Krajowej Radzie Radców Prawnych zgodnie z § 9 ust. 1 tej uchwały;
4)
na Fundusz Seniora - odpis w wysokości 3,55% rocznych wpływów uzyskiwanych z tytułu części składki członkowskiej przypadającej Krajowej Radzie Radców Prawnych zgodnie z § 9 ust. 1 tej uchwały.
§  2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.