PAN.2018.10.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 108/2018
KANCLERZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 12 października 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się na rzecz Skarbu Państwu reprezentowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 57 położonego w Baranowie, gmina Mikołajki, powiat mrągowski, województwo warmińsko-mazurskie

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475) postanawiam, co następuje:
§  1.  Wyrazić zgodę na zrzeczenie się na rzecz Skarbu Państwa reprezentowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 57 położonego w Baranowie, gmina Mikołajki, powiat mrągowski, województwo warmińsko-mazurskie wraz pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w wysokości 7169/33861 w częściach wspólnych budynku, urządzeń i w prawie użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego w ewidencji gruntów, jako działka o numerze 263/1, dla którego Sąd Rejonowy w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OLIM/00038491/4.
§  2.  Wartość lokalu została określona przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego na kwotę w wysokości 56 322 zł, w tym wartość udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu została określona na kwotę w wysokości 6727 zł
§  3.  Na zrzeczenie się lokalu nie jest wymagane uzyskanie zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy o Polskiej Akademii Nauk.
§  4.  Szczegółowe warunki zrzeczenia zostaną określone w oświadczeniu złożonym w formie aktu notarialnego.
§  5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.