Akty korporacyjne

PAN.2017.10.26

| Akt nieoceniany
Wersja od: 26 października 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 124/2017
KANCLERZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się na rzecz Skarbu Państwa reprezentowanego przez Starostę Piskiego prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości położonej w miejscowości Wielki Las, gmina Pisz, powiat piski, województwo warmińsko - mazurskie.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 2017 r. poz. 1869) postanawiam, co następuje:
§  1.  Wyrazić zgodę na zrzeczenie się na rzecz Skarbu Państwa reprezentowanego przez Starostę Piskiego prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości, położonej w miejscowości Wielki Las, w obrębie 0037 Wielki Las, dla której Sąd Rejonowy w Piszu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr OL1P/00019507/4, to jest niezabudowanej działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 8/41 o pow. 0,0174 ha.
§  2.  Wartość działki opisanej w § 1 została określona przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 1000,00 zł.
§  3.  Na zrzeczenie się prawa użytkowania wieczystego objętego niniejszym zarządzeniem nie jest wymagana zgoda Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.
§  4.  Szczegółowe warunki zrzeczenia określone zostaną w oświadczeniu złożonym w formie aktu notarialnego.
§  5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.