PAN.2017.9.6

| Akt nieoceniany
Wersja od: 6 września 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 108/2017
KANCLERZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 6 września 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się na rzecz Skarbu Państwa reprezentowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Nowych Sadach, gmina Mikołajki, powiat mrągowski, województwo warmińsko-mazurskie

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. poz. 572, 1311, 1933 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 624 i 1089) postanawiam, co następuje:
§  1.  Wyrazić zgodę na zrzeczenie się na rzecz Skarbu Państwa reprezentowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Nowych Sadach, w obrębie 0014 Sady, dla których Sąd Rejonowy w Mrągowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę:
1) KW nr OLlM/00023272/5, to jest działek gruntu oznaczonych w ewidencji gruntów numerami:
- 120/7 o powierzchni 0,1899 ha, zabudowanej budynkiem socjalnym,
- 121/9 o powierzchni 0,3491 ha, niezabudowanej,
- 128/2 o powierzchni 0,0700 ha, niezabudowanej,
- 128/3 o powierzchni 0,3200 ha, zabudowanej dwoma budynkami mieszkalnymi i budynkiem gospodarczym,
- 128/4 o powierzchni 0,2141 ha, niezabudowanej,
2) KW nr OLIM/00038488/O, tj. niezabudowanej działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 120/8 o powierzchni 0,0825 ha.
§  2.  Łącznie wartość prawa użytkowania wieczystego działek gruntu 120/7, 121/9, 128/2, 128/3, 128/4 wraz z prawem własności znajdujących się gruncie budynków została określona przez uprawnionych rzeczoznawców majątkowych na sumę 633.741,00 zł, zaś wartość rynkowa prawa użytkowania wieczystego działki nr 120/8 została określona przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 10.098,00 zł.
§  3.  Szczegółowe warunki zrzeczenia określone zostaną w oświadczeniu złożonym w formie aktu notarialnego.
§  4.  Na zrzeczenie się prawa użytkowania wieczystego objętego niniejszym zarządzeniem niezbędne będzie uzyskanie zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy o Polskiej Akademii Nauk.
§  5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.