Akt korporacyjny

PAN.2017.8.16

| Akt nieoceniany
Wersja od: 16 sierpnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 103/2017
KANCLERZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 16 sierpnia 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się na rzecz Skarbu Państwa reprezentowanego przez Agencję Nieruchomości Rolnych prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości położonej w Baranowie, gmina Mikołajki, powiat mrągowski, województwo warmińsko-mazurskie

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. poz. 572, 1311, 1933 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 624 i 1089) postanawiam, co następuje:
§  1.  Wyrazić zgodę na zrzeczenie się na rzecz Skarbu Państwa reprezentowanego przez Agencję Nieruchomości Rolnych prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości, położonej w Baranowie, w obrębie 0001 Baranowo, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr OL1M/00025060/0, to jest niezabudowanych działek gruntu oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 270/29 o pow. 0,1322 ha i 271/3 o pow.0,0876 ha.
§  2.  Wartość rynkowa prawa użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego jako działka nr 270/29, określona przez rzeczoznawcę majątkowego, wynosi 1.903,00 zł, zaś wartość rynkowa prawa użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego jako działka nr 271/3, określona przez rzeczoznawcę majątkowego, wynosi 1.261,00 zł.
§  3.  Szczegółowe warunki zrzeczenia określone zostaną w oświadczeniu złożonym w formie aktu notarialnego.
§  4.  Na zrzeczenie się nieruchomości objętej niniejszym zarządzeniem nie jest wymagana zgoda Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.
§  5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.