PAN.2017.7.13

| Akt nieoceniany
Wersja od: 13 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 87/2017
KANCLERZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 13 lipca 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się na rzecz Skarbu Państwa reprezentowanego przez Starostę Limanowskiego prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej w Szczyrzycu, gmina Jodłownik, powiat limanowski, województwo małopolskie

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. poz. 572, 1311, 1933 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 624 i 1089) postanawiam, co następuje:
§  1.  Wyrazić zgodę na zrzeczenie się na rzecz Skarbu Państwa reprezentowanego przez Starostę Limanowskiego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej w Szczyrzycu, w obrębie 0010 Szczyrzyc, dla której Sąd Rejonowy w Limanowej, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr NSIL/00019833/1, to jest zabudowanej działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 225, o pow. 0,51 ha wraz z prawem własności posadowionego na niej budynku gospodarczego, budowli i urządzeń oraz towarzyszącą infrastrukturą.
§  2.  Wartość rynkowa prawa użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego jako działka nr 225 określona przez rzeczoznawcę majątkowego, wynosi 212,000,00 zł, zaś wartość rynkowa budynku wynosi 60.000,000 zł.
§  3.  Szczegółowe warunki zrzeczenia określone zostaną w oświadczeniu złożonym w formie aktu notarialnego.
§  4.  Na zrzeczenie się nieruchomości objętej niniejszym zarządzeniem nie jest wymagana zgoda Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.
§  5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.