PAN.2018.10.17

| Akt nieoceniany
Wersja od: 17 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 110/2018
KANCLERZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 17 października 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej części nieruchomości położonej w Jabłonnie, gmina Jabłonna, powiat legionowski, województwo mazowieckie

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475) postanawiam, co następuje:
§  1.  Wyrazić zgodę na zrzeczenie się prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości położonej w Jabłonnie, w obrębie 0001 Jabłonna, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WA1L/00002470/2, to jest niezabudowanych działek gruntu oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 1449/311 o pow. 0,0835 ha i 2088/13 o pow. 0,2589 ha.
§  2.  Wartość rynkowa, określona przez rzeczoznawcę majątkowego, prawa użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego jako działka nr 1449/311 wynosi 22.654,00 zł, zaś wartość rynkowa działki nr 2088/13 wynosi 82.874,00 zł.
§  3.  Szczegółowe warunki zrzeczenia określone zostaną w oświadczeniu złożonym w formie aktu notarialnego.
§  4.  Na zrzeczenie się prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej niniejszym zarządzeniem niezbędne będzie uzyskanie zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy o Polskiej Akademii Nauk.
§  5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.