PAN.2018.1.23

| Akt nieoceniany
Wersja od: 23 stycznia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 11 / 2018
KANCLERZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 23 stycznia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej w Szczyrzycu, gmina Jodłownik, powiat limanowski, województwo małopolskie

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2017 r. poz. 1869) postanawiam, co następuje:
§  1.  Wyrazić zgodę na zrzeczenie się prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej w Szczyrzycu, w obrębie 0010 Szczyrzyc, dla której Sąd Rejonowy w Limanowej, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr NS1L/00019833/1, to jest zabudowanej działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 225, o pow. 0,51 ha wraz z prawem własności posadowionego na niej budynku.
§  2.  Wartość rynkowa prawa użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego jako działka nr 225 określona przez rzeczoznawcę majątkowego, wynosi 212.000,00 zł, zaś wartość rynkowa budynku wynosi 60.000,000 zł.
§  3.  Szczegółowe warunki zrzeczenia określone zostaną w oświadczeniu złożonym w formie aktu notarialnego.
§  4.  Na zrzeczenie się nieruchomości objętej niniejszym zarządzeniem nie jest wymagana zgoda Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.
§  5.  Traci moc Zarządzenie Kanclerza Polskiej Akademii Nauk nr 87/2017 z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się na rzecz Skarbu Państwa reprezentowanego przez Starostę Limanowskiego prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej w Szczyrzycu, gmina Jodłownik, powiat limanowski, województwo małopolskie
§  6.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. p