Lekarz.2018.1.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 5/18/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 12 stycznia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie posiedzenia Krajowej Komisji Wyborczej poza siedzibą Naczelnej Izby Lekarskiej

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 5 pkt 13 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 522) oraz § 9 ust. 1 załącznika do uchwały Nr 18/16/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 2 września 2016 r. w sprawie zasad i trybu powoływania Komisji i Zespołów Naczelnej Rady Lekarskiej oraz regulaminu ich działania uchwala się, co następuje:
§  1. 
1.  Wyrazić zgodę na zorganizowanie w dniach 16-18 lutego 2018 r. posiedzenia Krajowej Komisji Wyborczej, z udziałem przewodniczących okręgowych komisji wyborczych, poza siedzibą Naczelnej Izby Lekarskiej.
2.  Koszty zakwaterowania, przejazdów i diet przewodniczących okręgowych komisji wyborczych pokryte zostaną przez właściwe okręgowe izby lekarskie.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.