Akt korporacyjny

Lekarz.2017.10.27

| Akt nieoceniany
Wersja od: 27 października 2017 r.

UCHWAŁA Nr 209/17/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 27 października 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie posiedzenia Konwentu Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich poza siedzibą Naczelnej Izby Lekarskiej

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 5 pkt 13 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 522, z późn. zm.) oraz § 9 ust. 1 załącznika do uchwały Nr 18/16/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 2 września 2016 r. w sprawie zasad i trybu powoływania komisji i zespołów Naczelnej Rady Lekarskiej oraz regulaminu ich działania uchwala się, co następuje:
§  1.  Wyrazić zgodę na zorganizowanie posiedzenia Konwentu Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich w dniu 9 listopada 2017 r. w Gnieźnie.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.