Akty korporacyjne

PAN.2019.4.17

| Akt nieoceniany
Wersja od: 17 kwietnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR. 35/2019
KANCLERZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 17 kwietnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Onufryjewo, w gminie Ruciane-Nida w powiecie piskim, województwo warmińsko-mazurskie

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 2018 r. poz. 1475) postanawiam, co następuje:
§  1.  Wyrazić zgodę na zbycie prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 102/1 w obrębie 0007 Onufryjewo o pow. 0,1900 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym nr 1 oraz budynkiem niemieszkalnym/gospodarczym;

położonej w miejscowości Onufryjewo, w gminie Ruciane-Nida w powiecie piskim, województwo warmińsko-mazurskie, dla której Sąd Rejonowy w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr 0LlP/00015485/5.

§  2.  Łączna wartość nieruchomości została określona przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego na kwotę w wysokości 183 188 zł, w tym wartość prawa własności gruntu została określona na kwotę w wysokości 92 226 zł.
§  3. 
1.  Zbycie nieruchomości o której mowa w § 1 odbywać się będzie w trybie przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 52).
2.  W razie niezłożenia pisemnego oświadczenia przez osobę uprawnioną lub najemcę o zamiarze nabycia mieszkania stosuje się przepisy dotyczące przekazania mieszkań, określone w ustawie z dnia 12 października 1994 r. o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 1381).
§  4.  Przed dokonaniem zbycia nie jest wymagane uzyskanie zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy o Polskiej Akademii Nauk.
§  5.  Szczegółowe warunki zbycia zostaną określone w protokole uzgodnień oraz umowie sprzedaży, zaś szczegółowe warunki przekazania zostaną określone w oświadczeniu złożonym w formie aktu notarialnego.
§  6. 
1.  Zgodnie z art. 79 ust. 1 pkt. 7 ustawy o Polskiej Akademii Nauk środki finansowe uzyskane ze sprzedaży stanowią przychody Akademii i są gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym PAN.
2.  Środki pozyskane ze sprzedaży zostaną przeznaczone na cele określone w art. 81 ustawy o Polskiej Akademii Nauk.
§  7.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.