Akty korporacyjne

PAN.2018.2.27

| Akt nieoceniany
Wersja od: 27 lutego 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 20/2018
KANCLERZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych położonych w budynku wielorodzinnym w miejscowości Wejsuny, w gminie Ruciane-Nida w powiecie piskim, województwo warmińsko-mazurskie

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 2017 r. poz. 1869 i 2201) postanawiam, co następuje:
§  1. 
1.  Wyrazić zgodę na zbycie:
1) czterech lokali mieszkalnych o numerach: 1, 2, 4, 5 w budynku wielorodzinnym Wejsuny 41,
2) jednego lokalu mieszkalnego o numerze 3 w budynku wielorodzinnym Wejsuny 41

położonych w miejscowości Wejsuny, w gminie Ruciane-Nida w powiecie piskim, województwo warmińsko-mazurskie, wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałami w częściach wspólnych budynku, urządzeń oraz z udziałami w prawie użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 65/2, w obrębie 0013 Wejsuny, o pow. 0,0605 ha, dla której Sąd Rejonowy w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1P/00010052/6.

§  2.  Łączna wartość części nieruchomości została określona przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 273 637 zł, w tym wartość udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu została określona na kwotę 37 753 zł., w tym w szczególności:
1. dla lokalu nr 1 w budynku położonym w Wejsunach 41 wynosi 33 806 zł, w tym wartość udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu została określona na kwotę 4 394;
2. dla lokalu nr 2 w budynku położonym w Wejsunach 41 wynosi 51 550 zł, w tym wartość udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu została określona na kwotę 6 292;
3. dla lokalu nr 3 w budynku położonym w Wejsunach 41 wynosi 76 998 zł, w tym wartość udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu została określona na kwotę 11 913;
4. dla lokalu nr 4 w budynku położonym w Wejsunach 41 wynosi 71 722 zł, w tym wartość udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu została określona na kwotę 10 099;
5. dla lokalu nr 5 w budynku położonym w Wejsunach 41 wynosi 39 561 zł, w tym wartość udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu została określona na kwotę 5 055.
§  3. 
1.  Zbycie lokali, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1 odbywać się będzie w trybie przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 52). W razie niezłożenia pisemnego oświadczenia przez osobę uprawnioną lub najemcę o zamiarze nabycia mieszkania stosuje się przepisy dotyczące przekazania mieszkań, określone w ustawie z dnia 12 października 1994 r. o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 1381).
2.  Zbycie lokalu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt. 2 odbywać się będzie w trybie art. 76 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 2017 r. poz. 1869 i 2201) albo zrzeczenia.
§  4.  Przed dokonaniem zbycia niezbędne będzie uzyskanie zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy o Polskiej Akademii Nauk.
§  5.  Szczegółowe warunki zbycia zostaną określone w protokole uzgodnień oraz umowie sprzedaży, zaś szczegółowe warunki zrzeczenia zostaną określone w oświadczeniu złożonym w formie aktu notarialnego.
§  6.  Zgodnie z art. 79 ust. 1 pkt. 7 ustawy o Polskiej Akademii Nauk środki finansowe uzyskane ze sprzedaży stanowią przychody Akademii i są gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym PAN.

Środki pozyskane ze sprzedaży zostaną przeznaczone na cele określone w art. 81 ustawy o Polskiej Akademii Nauk.

§  7.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE

Polska Akademia Nauk jest użytkownikiem wieczystym zabudowanej działki o numerze 65/2 obręb 0013 Wejsuny, dla której Sąd Rejonowy w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL IP/00010052/6.

Na w/w działce posadowiony jest budynek wielorodzinny - 5 lokalowy. Właścicielem gruntu jest Skarb Państwa.

Przedmiotowa nieruchomość pozostaje na stanie PAN osoby prawnej i nie jest wykorzystywana do realizacji zadań statutowych przez Akademię i jej jednostki.

W wykazie, o którym mowa w art. 70 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 620) nieruchomość została zakwalifikowana jako zbędna.

Obszar, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ruciane-Nida, zatwierdzonym uchwałą nr XXII/173/2016 Rady Miejskiej Rucianem- Nida z dnia 31 marca 2016 r. teren działki nr 65/2 oznaczony jako teren zabudowy mieszkaniowej lub mieszkaniowo-usługowej;

Lokale o adresie Wejsuny 41 m. 1, 2, 4, 5 w pierwszej kolejności zbywane będą dotychczasowemu najemcy, w trybie przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa. W razie niezłożenia pisemnego oświadczenia przez osobę uprawnioną lub najemcę o zamiarze nabycia mieszkania stosuje się przepisy dotyczące przekazania mieszkań, określone w ustawie z dnia 12 października 1994 r. o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 1381).

Zbycie lokalu o adresie Wejsuny 41 m. 3 odbywać się będzie w trybie: art. 76 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii (Dz.U. z 2017 r. poz. 1869) albo zrzeczenia.

Wartość rynkowa części nieruchomości, zgodnie z informacją zawartą w operatach szacunkowych wykonanych w dniu 28 sierpnia 2017 r. przez rzeczoznawcę majątkowego Nr uprawnień 813 została określona na kwotę w wysokości 273 637 zł, w tym wartość udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu została określona na kwotę 37 753 zł.

Na zbycie części nieruchomości objętej niniejszym zarządzeniem jest wymagana zgoda Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk.