Akty korporacyjne

PAN.2019.3.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 marca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 24/2019
KANCLERZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 12 marca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych położonych w miejscowości Śmietki, w gminie Mikołajki w powiecie mrągowskim, województwo warmińsko-mazurskie

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475) postanawiam, co następuje:
§  1. 
1.  Wyrazić zgodę na zbycie:
1) dwóch lokali mieszkalnych o numerach: A, B, w budynku Śmietki 3,
2) dwóch lokali mieszkalnych o numerach: A, B, w budynku Śmietki 4 położonych w miejscowości Śmietki, gminie Mikołajki, powiecie mrągowskim wraz z pomieszczeniami przynależnymi i z udziałami w częściach wspólnych budynków, urządzeń oraz z udziałami w prawie użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 116, w obrębie 0006 Inulec, o powierzchni 0,3326 ha, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1M/00023273/2.
§  2.  Wartość lokali została określona przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 240 241 zł, w tym wartość udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu została określona na kwotę 43 185 zł.
§  3. 
1.  Zbycie lokali, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1-2 odbywać się będzie w trybie: przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 52).
2.  W razie niezłożenia pisemnego oświadczenia przez osobę uprawnioną lub najemcę o zamiarze nabycia mieszkania stosuje się przepisy dotyczące przekazania mieszkań, określone w ustawie z dnia 12 października 1994 r. o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 1381).
§  4.  Przed dokonaniem zbycia niezbędne będzie uzyskanie zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy o Polskiej Akademii Nauk.
§  5.  Szczegółowe warunki zbycia zostaną określone w protokole uzgodnień oraz umowie sprzedaży.
§  6.  Zgodnie z art. 79 ust. 1 pkt. 7 ustawy o Polskiej Akademii Nauk środki finansowe uzyskane ze sprzedaży stanowią przychody Akademii i są gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym PAN.

Środki pozyskane ze sprzedaży zostaną przeznaczone na cele określone w art. 81 ustawy o Polskiej Akademii Nauk.

§  7.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.