Akt korporacyjny

Radc.2018.1.18

| Akt nieoceniany
Wersja od: 18 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 160/X/2018
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 18 stycznia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy związanej z realizacją quizu edukacyjnego w ramach Konkursu - Akademia Wiedzy o Prawie w roku 2018

Na podstawie § 56 ust. le w zw. z ust. la Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały Nr 34/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 września 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów, uchwala się, co następuje:
§  1.  Wyraża się zgodę na zawarcie umowy pomiędzy Krajową Izbą Radców Prawnych a InteliGames sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Nastrojowa 29/12, 02-441, Warszawa, NIP 5223042506, KRS: 0000583365, reprezentowaną przez prezesa InteliGames Marcina Łączyńskiego, związanej z realizacją quizu edukacyjnego w ramach Konkursu - Akademia Wiedzy o Prawie w roku 2018, do kwoty 20 000 zł brutto.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.