Wyrażenie zgody na zawarcie umowy dotyczącej zorganizowania przez Centrum Szkolenia Ustawicznego szkolenia "Prawo spółek handlowych. Reprezentacja i lad korporacyjny w spółkach kapitałowych i osobowych".

Akty korporacyjne

Radc.2018.2.15

Akt nieoceniany
Wersja od: 15 lutego 2018 r.

UCHWAŁA Nr 197/X/2018
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 15 lutego 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej zorganizowania przez Centrum Szkolenia Ustawicznego szkolenia "Prawo spółek handlowych. Reprezentacja i lad korporacyjny w spółkach kapitałowych i osobowych."

Na podstawie § 56 ust. 1 e w zw. z ust. 1 a Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały Nr 34/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 września 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów, uchwala się, co następuje:
§  1. 
Wyraża się zgodę na zawarcie pomiędzy Krajową Izbą Radców Prawnych a OSW "Antałówka", ul Wierchowa 2, 34-500 Zakopane, umowy dotyczącej zorganizowania przez Centrum Szkolenia Ustawicznego w dniach 1-4 marca 2018 r. w Zakopanem szkolenia "Prawo spółek handlowych. Reprezentacja i ład korporacyjny w spółkach kapitałowych i osobowych.", do kwoty 85 000 zł.
§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.