Akty korporacyjne

Radc.2018.2.15

| Akt nieoceniany
Wersja od: 15 lutego 2018 r.

UCHWAŁA Nr 199/X/2018
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 15 lutego 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej zorganizowania posiedzenia Krajowej Rady Radców Prawnych oraz uroczystej gali Konkursu "Kryształowe Serce Radcy Prawnego" w dniach 16-17 marca 2018 r. w Warszawie

Na podstawie § 56 ust. 1 e w zw. z ust. 1 a Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały Nr 34/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 września 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów, uchwala się, co następuje:
§  1.  Wyraża się zgodę na zawarcie pomiędzy Krajową Izbą Radców Prawnych a ORBIS S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Brackiej 16, 00-028 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000022622, posiadającej NIP 526 025 04 69, umowy dotyczącej zorganizowania posiedzenia Krajowej Rady Radców Prawnych oraz uroczystej gali Konkursu "Kryształowe Serce Radcy Prawnego" w dniach 16-17 marca 2018 r. w Warszawie, do kwoty 65 000 zł.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.