Akty korporacyjne

Radc.2018.2.15

| Akt nieoceniany
Wersja od: 15 lutego 2018 r.

UCHWAŁA Nr 194/X/2018
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 15 lutego 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej zakwaterowania członków Krajowej Rady Radców Prawnych w czasie posiedzenia Krajowej Rady Radców Prawnych w dniach 7-9 czerwca 2018 r.

Na podstawie § 56 ust. 1e w zw. z ust. 1a Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały Nr 34/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 września 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów, uchwala się, co następuje:
§  1.  Wyraża się zgodę na zawarcie pomiędzy Krajową Izbą Radców Prawnych a B&B Hotels Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, PI. Przymierza 6, 03-944 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS: 0000302122, NIP: 5252421465, REGON: 141334418, prowadzącą B&B Hotel Toruń, ul. Szumana 8, 87-100 Toruń, umowy, której przedmiotem jest zakwaterowanie członków Krajowej Rady Radców Prawnych w czasie posiedzenia Krajowej Rady Radców Prawnych w dniach 7-9 czerwca 2018 r., do kwoty 30 000 zł.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia