Akt korporacyjny

Radc.2018.2.15

| Akt nieoceniany
Wersja od: 15 lutego 2018 r.

UCHWAŁA Nr 201/X/2018
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 15 lutego 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej V Turnieju Negocjacyjnego 2018 dla aplikantów radcowskich

Na podstawie § 56 ust. le w zw. z ust. la Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały Nr 34/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 września 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów, uchwala się, co następuje:
§  1.  Wyraża się zgodę na zawarcie pomiędzy Krajową Izbą Radców Prawnych a firmą InteliGames sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Nastrojowa 29/12, 02-441 Warszawa, NIP 5223042506; KRS: 0000583365, umowy dotyczącej realizacji V Turnieju Negocjacyjnego 2018 dla aplikantów radcowskich, obejmującej przygotowanie scenariusza gry szkoleniowej, projektu strony internetowej, platformy quizowej oraz trójstronnej gry negocjacyjnej dla finalistów, do kwoty 11 700 zł brutto.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia