Akty korporacyjne

Podat.2019.5.28

| Akt nieoceniany
Wersja od: 28 maja 2019 r.

UCHWAŁA Nr 294/2019
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 28 maja 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zakup licencji Microsoft Office 365 Business Premium

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 13 Statutu Krajowej Izby Doradców podatkowych uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych przeznacza do 35 000 zł brutto (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych) na zakup licencji Microsoft Office 365 Business Premium.
§  2.  Kwota, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, zostanie sfinansowana z planu przychodów i wydatków Komisji Informatyzacji KRDP na rok 2019 z pozycji preliminarza Wa13.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.