Akt korporacyjny

Podat.2018.5.9

| Akt nieoceniany
Wersja od: 9 maja 2018 r.

UCHWAŁA Nr 233/2018
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 9 maja 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zakup licencji Microsoft Office 365 Business Premium

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 13 Statutu Krajowej Izby Doradców podatkowych uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych przeznacza do 15 000 zł (słownie: piętnastu tysięcy złotych) na zakup licencji Microsoft Office 365 Business Premium.
§  2.  Kwota, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, zostanie sfinansowana z planu przychodów i wydatków Komisji Informatyzacji KRDP na rok 2018 z pozycji preliminarza Wa13.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.