Akt korporacyjny

PAN.2018.10.25

| Akt nieoceniany
Wersja od: 25 października 2018 r.

UCHWAŁA Nr 25/2018
PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 25 października 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 34, będącej w użytkowaniu wieczystym Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu przez Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk

Na podstawie art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1475) uchwala się, co następuje:
§  1.  Prezydium PAN wyraża zgodę na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych przez Instytut Genetyki Roślin PAN - częścią prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 34, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3/2 w obrębie 0028 Podolany, o pow. szacunkowej 10 000 m2, wpisanej do KW o nr. PO1P/00119230/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych- polegające na jej oddaniu w najem na czas oznaczony 10 lat BESTLAND INVESTMENT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
§  2.  Stawka czynszu najmu nieruchomości opisanej w § 1 została określona przez uprawnionego rzeczoznawcę i wynosi 0,99 zł za 1 m2. Miesięczna stawka czynszu najmu w wysokości 10 200,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy dwieście złotych) netto powiększona o obowiązujący podatek VAT została ustalona w postępowaniu przetargowym.
§  3.  Szczegółowe warunki najmu zostaną określone w umowie najmu.
§  4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Instytut Genetyki Roślin PAN, zwany dalej Instytutem, jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Strzeszyńskiej 34 w Poznaniu, w obrębie 0028 Podolany, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3/2 o pow. szacunkowej 10 000 m2, wpisanej do KW nr PO 1P/00119230/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Zgodnie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 roku poz. 2259) jeśli szacunkowa wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza kwotę 200 000 zł, a nie przekracza kwoty 5 000 000 zł, czynność prawna polegająca na rozporządzeniu składnikami aktywów trwałych instytutu wymaga uzyskania zgody organu nadzorującego, tj. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, poprzedzonej wyrażeniem zgody na jej dokonanie przez Prezesa PAN i Prezydium PAN w trybie art. 54 ust. 3 ustawy o PAN.

W dniu 4 września 2018 r. w siedzibie Instytutu odbył się pierwszy ustny przetarg nieograniczony na najem przedmiotowej nieruchomości, przeprowadzony w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybie przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. I. z 2014 r., poz. 1490). Do przetargu dopuszczono 1 oferenta - BESTLAND INVESTMENT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, który jako jedyny wpłacił wadium. W przetargu zaoferowano czynsz w wysokości 10 200,00 zł netto. Tym samym wybrana została oferta BESTLAND INVESTMENT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

12 września 2018 roku Instytut, zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie zgody przez Prezesa i Prezydium Akademii na rozporządzenie składnikiem aktywów trwałych Instytutu polegające na zawarciu przez Instytut umowy najmu części nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Strzeszyńskiej 34 w Poznaniu, w obrębie 0028 Podolany, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 3/2 o pow. szacunkowej 10 000 m2, wpisanej do KW nr PO 1P/00119230/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych na rzecz BESTLAND INVESTMENT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Zgodnie z informacjami Instytutu, Spółka BESTLAND INVESTMENT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, występuje w imieniu salonu Porsche Inter Auto Polska sp. z o.o. i Porsche Obornicka Autoryzowany Salon - Serwis SKODA. Teren oddany w najem ma zostać wykorzystany jako firmowy parking dla nowych samochodów osobowych.

Z treści wyjaśnień Instytutu wynika, że dochód uzyskany z najmu zostanie w pierwszej kolejności przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem najpilniejszych remontów, na które Instytut nie ma środków finansowych. Instytut wskazał także, że podjęcia natychmiastowych działań remontowych wymaga stodoła znajdująca się w Cerekwicy. Także laboratoria Instytutu wymagają modernizacji, a cały budynek A wymaga przeprowadzenia głębokiej termomodemizacji. Grunt przeznaczony jest na działalność, która nie wpływanie na jakość prowadzonych w Instytucie badań.

Zgodnie z operatem szacunkowym uprawnionego rzeczoznawcy majątkowego, wartość rynkowa stawki czynszu dla 1 m2 gruntu przeznaczonego do najmu wynosi 0,99 zł. W wyniku przeprowadzonego przetargu czynsz najmu ustalony został miesięczny czynsz najmu w wysokości 10 200,00 zł netto, który zostanie powiększony o obowiązujący podatek VAT, tj. kwotę brutto w wysokości 12 546,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy pięćset czterdzieści sześć 0/100).