PAN.2018.7.19

| Akt nieoceniany
Wersja od: 19 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 83/2018
KANCLERZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 19 lipca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działki o nr: 247/2, 247/12, 252, 255/4, 255/7, 266, część dz. 270/23, 270/28, 270/30, 274/2, 275 położonej w Baranowie, gm. Mikołajki o łącznej powierzchni 330,4046 ha, powiat mrągowski, województwo warmińsko - mazurskie.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 2017 r. poz. 1869) postanawiam, co następuje:
§  1.  Wyrazić zgodę na obciążenie części zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działki o nr: 247/2, 247/12, 252, 255/4, 255/7, 266, część dz. 270/23, 270/28, 270/30, 274/2, 275 położonej w Baranowie, gm. Mikołajki o łącznej powierzchni 330,4046 ha, gm. Mikołajki, powiat mrągowski, województwo warmińsko - mazurskie, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą OL1M/00025060/0, polegające na wydzierżawieniu na czas określony, tj. na okres 10 lat na cele rolne.
§  2.  Stawka rocznego czynszu dzierżawnego gruntu przeznaczonego na cele rolne opisanego w § 1 została określona przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 279 005 zł.
§  3.  Na wydzierżawienie działek gruntu objętych niniejszym zarządzeniem jest wymagana zgoda Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy o Polskiej Akademii Nauk.
§  4.  Wydzierżawianie działek gruntu, o których mowa w § 1 odbywać się będzie na zasadach określonych w art. 76 ustawy o Polskiej Akademii Nauk.
§  5.  Szczegółowe warunki dzierżawy określone zostaną w umowie dzierżawy.
§  6.  Zgodnie z art. 79 ust. 11 pkt. 7 ustawy o Polskiej Akademii Nauk, środki finansowe uzyskane z użytkowania rzeczy i praw majątkowych Akademii stanowią przychody Akademii i są gromadzone na prowadzonym przez PAN odrębnym rachunku bankowym.

Środki pozyskane z dzierżawy przeznaczone zostaną na cele określone w art. 81 ustawy o Polskiej Akademii Nauk.

§  7. 
1.  Traci moc Zarządzenie Kanclerza Polskiej Akademii Nauk nr 74/2018 z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działki o nr: 247/2, 247/12, 252, 255/4, 255/7, 266, część dz. 270/23, 270/28, 270/30, 274/2, 275 położonej w Baranowie, gm. Mikołajki o łącznej powierzchni 330,8446 ha, powiat mrągowski, województwo warmińsko - mazurskie.
2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.