PAN.2018.7.18

| Akt nieoceniany
Wersja od: 18 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 82/2018
KANCLERZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 18 lipca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części zabudowanej nieruchomości oznaczonej, jako działka o nr: 263/2 położonej w Baranowie, gm. Mikołajki o powierzchni 36,28 ha, powiat mrągowski, województwo warmińsko - mazurskie.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1869 ze zm.) postanawiam, co następuje:
§  1.  Wyrazić zgodę na obciążenie części zabudowanej nieruchomości oznaczonej, jako działka o nr: 263/2 o powierzchni 36,28 ha, gm. Mikołajki, powiat mrągowski, województwo warmińsko - mazurskie, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą OL1M/00025060/0, polegające na wydzierżawieniu na czas określony, tj. na okres 10 lat na cele rolne.
§  2.  Stawka rocznego czynszu dzierżawnego gruntu przeznaczonego na cele rolne opisanego w § 1 została określona przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 58.601,00 zł.
§  3.  Na wydzierżawienie działek gruntu objętych niniejszym zarządzeniem w przypadku kiedy wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekroczy 1.000.000 zł jest wymagana zgoda Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy o Polskiej Akademii Nauk.
§  4.  Wydzierżawianie działki gruntu, o których mowa w § 1 odbywać się będzie na zasadach określonych w art. 76 ustawy o Polskiej Akademii Nauk.
§  5.  Szczegółowe warunki dzierżawy określone zostaną w umowie dzierżawy.
§  6.  Zgodnie z art. 79 ust. 1. pkt. 7 ustawy o Polskiej Akademii Nauk, środki finansowe uzyskane z użytkowania rzeczy i praw majątkowych Akademii stanowią przychody Akademii i są gromadzone na prowadzonym przez PAN odrębnym rachunku bankowym.

Środki pozyskane z dzierżawy przeznaczone zostaną na cele określone w art. 81 ustawy o Polskiej Akademii Nauk.

§  7.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE

Polska Akademia Nauk jest użytkownikiem wieczystym zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Baranowo, powiat mrągowski, województwo warmińsko - mazurskie, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą OL1M/00025060/0 obejmującą m.in. działkę o nr ew.: 263/2.

W księdze wieczystej OL1M/00025060/0 w dziale III (prawa, roszczenia i ograniczenia) oraz dziale IV wpisów brak.

Dla terenu, na którym położona jest w/w działka nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Mikołajki.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy w Mikołajkach uchwalonego przez Radę Miejską w Mikołajkach Uchwałą nr XV/88/2016 z dnia 28 czerwca 2016 roku przedmiotowe działki znajdują się w strefie III turystyczno - rolniczej obejmującej cały obszar wiejski Gminy Mikołajki.

Na podstawie operatu szacunkowego z kwietnia 2018 r. wykonanego przez rzeczoznawcę majątkowego Michał Luto (nr uprawnień 4325) wartość rocznego czynszu dzierżawnego za wynajem gruntu na cele rolne, określono łącznie na kwotę 58.601 zł.

Umowa dzierżawy zawarta będzie na okres 10 lat.

W/w działki znajdują się w zasobie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Zawarcie umowy dzierżawy dla w/w działek będzie wymagać uzyskania zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku kiedy wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekroczy 1.000.000 zł.