PAN.2018.11.26

| Akt nieoceniany
Wersja od: 26 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 122/2018
KANCLERZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 26 listopada 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części niezabudowanych nieruchomości oznaczonych jako działki o nr ew: 116/4, 116/5, 118/1, 118/2, 120/18, 124, 126, 128, 130, 132 położonych w obrębie Góra PAN, gm. Wieliszew, powiat legionowski, województwo mazowieckie.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 2018 r. poz. 1475) postanawiam, co następuje:
§  1.  Wyrazić zgodę na obciążenie niezabudowanych części nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o nr: 116/4, 116/5, 118/1, 118/2, 120/18, 124, 126, 128, 130, 132 o łącznej pow. 133,824 1 ha, położonych w obrębie Góra Pan, gm. Wieliszew, powiat legionowski, województwo mazowieckie, dla których Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WA1L/00059722/8 i WAlL/00007281/5 polegające na wydzierżawieniu na czas określony, tj. na okres 10 lat na cele rolne.
§  2.  Stawka miesięcznego czynszu dzierżawnego gruntu opisanego w § 1 przeznaczonego na cele rolne została określona przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 4.366,00 zł.
§  3.  Na wydzierżawienie działek gruntu objętych niniejszym zarządzeniem nie wymagana będzie zgoda Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy o Polskiej Akademii Nauk.
§  4.  Wydzierżawianie działek gruntu, o której mowa w § 1 odbywać się będzie na zasadach określonych w art. 76 ustawy o Polskiej Akademii Nauk.
§  5.  Szczegółowe warunki dzierżawy określone zostaną w umowie dzierżawy.
§  6.  Zgodnie z art. 79 ust. 1. pkt. 7 ustawy o Polskiej Akademii Nauk, środki finansowe uzyskane z użytkowania rzeczy i praw majątkowych Akademii stanowią przychody Akademii i są gromadzone na prowadzonym przez PAN odrębnym rachunku bankowym.

Środki pozyskane z dzierżawy przeznaczone zostaną na cele określone w art. 81 ustawy o Polskiej Akademii Nauk.

§  7.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.