PAN.2018.7.11

| Akt nieoceniany
Wersja od: 11 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 69/2018
KANCLERZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 11 lipca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej jako działki o nr: 141, 142/1, 144/1, 144/2, 144/3, 144/4, 145/1, 145/2, 146/2, 146/4, 146/5, 146/6, 148/1, 148/2, 149, 150, 151, 152, 153, 154/1, 154/2, 160/4, 162, 198/2, 198/3, 246, 247/1, 248, 249, 250, 251/3, 371/2, 372/2, 374/1, 376/1, 375, 376/2, 377/1, 384, 385 położonej w miejscowości Zełwągi, gm. Mikołajki, powiat Mrągowski, województwo warmińsko - mazurskie.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1869 ze zm.) postanawiam, co następuje:
§  1.  Wyrazić zgodę na obciążenie części niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o nr: 141, 142/1, 144/1, 144/2, 144/3, 144/4, 145/1, 145/2, 146/2, 146/4, 146/6, 148/1, 148/2, 149, 150, 151, 152, 153, 154/1, 160/4, 162, 198/2, 198/3,246,247/1,248,249,250,251/3,371/2,372/2,374/1, 375, 376/1, 376/2, 377/1, 384, 385 o łącznej pow. 71,91ha, położonej w miejscowości Zełwągi, gm. Mikołajki, powiat mrągowski, województwo warmińsko - mazurskie, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą OL1M/00023451/4 polegające na wydzierżawieniu na czas określony, tj. na okres 10 lat na cele rolne.
§  2.  Stawka rocznego czynszu dzierżawnego gruntu przeznaczonego na cele rolne opisanego w § 1 została określona przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 40 444 zł.
§  3.  Na wydzierżawienie działek gruntu objętych niniejszym zarządzeniem nie jest wymagana zgoda Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy o Polskiej Akademii Nauk.
§  4.  Wydzierżawianie działek gruntu, o której mowa w § 1 odbywać się będzie na zasadach określonych w art. 76 ustawy o Polskiej Akademii Nauk.
§  5.  Szczegółowe warunki dzierżawy określone zostaną w umowie dzierżawy.
§  6.  Zgodnie z art. 79 ust. I. pkt. 7 ustawy o Polskiej Akademii Nauk, środki finansowe uzyskane z użytkowania rzeczy i praw majątkowych Akademii stanowią przychody Akademii i są gromadzone na prowadzonym przez PAN odrębnym rachunku bankowym.

Środki pozyskane z dzierżawy przeznaczone zostaną na cele określone w art. 81 ustawy o Polskiej Akademii Nauk.

§  7.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.