PAN.2018.8.14

| Akt nieoceniany
Wersja od: 14 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 91/2018
KANCLERZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 14 sierpnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działki o nr ew;: 75/32, 301, 304, 306, 308/1, 309/1, 426/1, 447, 448, 449, 463, 464/1, 464/3, 465, 472/2, 472/3, 472/5, 472/6, 481, 482/8, 494/1, 509, 625/1 położonych w miejscowości Landek, gmina Jasienica, powiat bielski, województwo śląskie.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 2018 poz. 1475) postanawiam, co następuje:
§  1.  Wyrazić zgodę na obciążenie części nieruchomości, położonej w miejscowości Landek gmina Jasienica, powiat bielski, województwo śląskie, dla której Sąd Rejonowy w Bielsku Białej, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą BB1B/00068298/6, to jest działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 75/32, 301, 304, 306, 308/1, 309/1, 426/1, 447, 448, 449, 463, 464/1, 464/3, 465, 472/2, 472/3, 472/5, 472/6, 481, 482/8, 494/1, 509, 625/1 z obrębu 0007 Landek, gm. Jasienica o łącznej powierzchni 62,5341 ha polegającej na wydzierżawieniu na czas określony, tj. na okres 10 lat na cele rolne.
§  2. 
1.  Łącznie wartość prawa użytkowania wieczystego działek opisanych w § 1 została określona przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego na sumę 3.448.744,00 zł.
2.  Stawka miesięcznego czynszu dzierżawnego gruntu wraz z budynkami przeznaczonego na cele rolne została określona przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 16.068,62 zł
§  3.  Na wydzierżawienie działek gruntu objętych niniejszym zarządzeniem jest wymagana zgoda Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy o Polskiej Akademii Nauk.
§  4.  Wydzierżawienie działek rolnych, o których mowa w § 1 odbywać się będzie na zasadach określonych w art. 76 ustawy o Polskiej Akademii Nauk.
§  5.  Szczegółowe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie dzierżawy.
§  6.  Zgodnie z art. 79 ust. 1. pkt. 7 ustawy o Polskiej Akademii Nauk, środki finansowe uzyskane z użytkowania rzeczy i praw majątkowych Akademii stanowią przychody Akademii i są gromadzone na prowadzonym przez PAN odrębnym rachunku bankowym.

Środki pozyskane ze sprzedaży przeznaczone zostaną na cele określone w art. 81 ustawy o Polskiej Akademii Nauk.

§  7.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.