Akt korporacyjny

PAN.2018.7.11

| Akt nieoceniany
Wersja od: 11 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 76/2018
KANCLERZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 11 lipca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działki o nr: 14/6, 14/9, położonej w obrębie Faszcze gm. Mikołajki o łącznej powierzchni 42,43 ha, powiat mrągowski, województwo warmińsko - mazurskie.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1869 ze zm.) postanawiam, co następuje:
§  1.  Wyrazić zgodę na obciążenie części nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działki o nr: 14/6, 14/9, położonej w obrębie Faszcze gm. Mikołajki o łącznej powierzchni 42,43 ha, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą: OL1M/00023271/8 polegające na wydzierżawieniu na czas określony, tj. na okres 10 lat na cele rolne.
§  2.  Stawka rocznego czynszu dzierżawnego gruntu przeznaczonego na cele rolne opisanego w § 1 została określona przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 29 383 zł.
§  3.  Na wydzierżawienie działek gruntu objętych niniejszym zarządzeniem nie jest wymagana zgoda Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy o Polskiej Akademii Nauk.
§  4.  Wydzierżawianie działek gruntu, o których mowa w § 1 odbywać się będzie na zasadach określonych w art. 76 ustawy o Polskiej Akademii Nauk.
§  5.  Szczegółowe warunki dzierżawy określone zostaną w umowie dzierżawy.
§  6.  Zgodnie z art. 79 ust. 1. pkt. 7 ustawy o Polskiej Akademii Nauk, środki finansowe uzyskane z użytkowania rzeczy i praw majątkowych Akademii stanowią przychody Akademii i są gromadzone na prowadzonym przez PAN odrębnym rachunku bankowym.

Środki pozyskane z dzierżawy przeznaczone zostaną na cele określone w art. 81 ustawy o Polskiej Akademii Nauk.

§  7.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.