PAN.2018.8.14

| Akt nieoceniany
Wersja od: 14 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 90/2018
KANCLERZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 14 sierpnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości tj. 237 działek położonych w miejscowościach Iłownica, Landek, gmina Jasienica, powiat bielski, województwo śląskie.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 2018 poz. 1475) postanawiam, co następuje:
§  1.  Wyrazić zgodę na obciążenie części nieruchomości, położonej w miejscowościach Iłownica, Landek gmina Jasienica, powiat Bielski, województwo śląskie, dla której Sąd Rejonowy w Bielsku Białej, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste BB1B/00069474/1, BB1B/00137708/9, BB1B/00068298/6, to jest działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 193, 626, 628, 629, 630, 631, 633, 637, 638, 640, 641, 649/3, 652/2, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 660, 661, 662/1, 664, 665, 666, 669, 671, 672, 673, 674, 677, 679, 680, 682, 685, 687, 689, 692, 694, 696, 702, 706, 707, 709, 710, 713, 715, 718, 720, 721, 722, 723, 725, 726, 727, 729, 731, 732, 734, 735, 736, 737, 741, 742, 743, 746, 752, 754, 757, 758/1, 758/2, 759, 761, 762, 763, 764, 765, 767, 768, 770, 771, 772, 903/2, 1034, 1037/2, 1259, 1260, 1261, 1267/3, 1268/1, 1268/4, 1269, 1270, 1276/3, 1311/2, 1312, 1313/1, 1313/2, 1313/3, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1324, 1327, 1328, 1365, 1367, 1369, 1370, 1378, 1453/1, 1455, 1458, 1459/3, 1459/4, 1459/5, 1459/6, 1459/7, 1459/8, 1467, 1468,1482/1, 1484, 1485/3, 1487/1, 1487/2, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1522/1, 1522/2, 1522/3, 1531, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1546, 1549, 1551, 1552, 1553/1, 1553/2, 1555, 1556, 1557, 1558, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1587/1, 1587/2, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595/1, 1595/2, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602 z obrębu 0004 Iłownica, gm. Jasienica oraz oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 233/1, 233/2, 235/1, 239, 240, 241, 242, 245, 246, 247, 249/1, 249/2, 268/2, 293, 294, 295, 296, 298/1, 324, 325/2, 360, 363, 364, 365, 366, 369, 371, 385, 409, 437/1, 439/10, 439/11, 443, 444/1, 444/2, 445, 446, 451, 452/1, 454, 482/2, 482/7, 605, 613, 642/1, 643, 644, 661, 612 z obrębu 0007 Landek, gm. Jasienica o łącznej powierzchni 294,5910ha, polegające na wydzierżawieniu na czas określony, tj. na okres 10 lat na cele rolne.
§  2. 
1.  Łącznie wartość prawa użytkowania wieczystego działek opisanych w § 1 została określona przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego na sumę 6.042.025,84 zł.
2.  Stawka miesięcznego czynszu dzierżawnego gruntu przeznaczonego na cele rolne została określona przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 16.666,67 zł
§  3.  Na wydzierżawienie działek gruntu objętych niniejszym zarządzeniem jest wymagana zgoda Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy o Polskiej Akademii Nauk.
§  4.  Wydzierżawienie działek rolnych, o których mowa w § 1 odbywać się będzie na zasadach określonych w art. 76 ustawy o Polskiej Akademii Nauk.
§  5.  Szczegółowe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie dzierżawy.
§  6.  Zgodnie z art. 79 ust. 1. pkt. 7 ustawy o Polskiej Akademii Nauk, środki finansowe uzyskane z użytkowania rzeczy i praw majątkowych Akademii stanowią przychody Akademii i są gromadzone na prowadzonym przez PAN odrębnym rachunku bankowym.

Środki pozyskane ze sprzedaży przeznaczone zostaną na cele określone w art. 81 ustawy o Polskiej Akademii Nauk.

§  7.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.