PAN.2018.6.26

| Akt nieoceniany
Wersja od: 26 czerwca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 61/2018
KANCLERZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 26 czerwca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości oznaczonej jako działki o nr: 934/2, 972/2, 1054/1, 1054/2, 1057, 1058/1, 1058/2, oraz 1058/3 położonej w miejscowości Ochaby Wielkie, gmina Skoczów, powiat cieszyński, województwo śląskie.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 2017 poz. 1869 i 2201) postanawiam, co następuje:
§  1.  Wyrazić zgodę na wydzierżawienie części nieruchomości, położonej w miejscowości Ochaby Wielkie, gmina Skoczów, powiat cieszyński, województwo śląskie, dla której Sąd Rejonowy w Cieszynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą BB1C/00055695/6, to jest działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 934/2, 972/2, 1054/1, 1054/2, 1057, 1058/1, 1058/2 oraz 1058/3 o łącznej powierzchni 32,8922 ha, z obrębu 0008 Ochaby Wielkie polegającej na wydzierżawieniu na czas określony, tj. na okres 10 lat na cele rolne.
§  2. 
1.  Łącznie wartość prawa użytkowania wieczystego działek opisanych w § 1 została określona przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego na sumę 621.627,00 zł.
2.  Stawka miesięcznego czynszu dzierżawnego gruntu przeznaczonego na cele rolne na kwotę 1.837,00 zł
§  3.  Na wydzierżawienie działek gruntu objętych niniejszym zarządzeniem nie jest wymagana zgoda Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy o Polskiej Akademii Nauk.
§  4.  Wydzierżawienie działki rolnej, o której mowa w § 1 odbywać się będzie na zasadach określonych w art. 76 ustawy o Polskiej Akademii Nauk.
§  5.  Szczegółowe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie dzierżawy.
§  6.  Zgodnie z art. 79 ust. 1. pkt. 7 ustawy o Polskiej Akademii Nauk, środki finansowe uzyskane z użytkowania rzeczy i praw majątkowych Akademii stanowią przychody Akademii i są gromadzone na prowadzonym przez PAN odrębnym rachunku bankowym.

Środki pozyskane ze sprzedaży przeznaczone zostaną na cele określone w art. 81 ustawy o Polskiej Akademii Nauk.

§  7.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.