PAN.2018.6.26

| Akt nieoceniany
Wersja od: 26 czerwca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 60 /2018
KANCLERZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 26 czerwca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości oznaczonej jako działki o nr: 767, 787 i 788/2 położonej w miejscowości Ochaby Małe, gmina Skoczów, powiat cieszyński, województwo śląskie.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 2017 poz. 1869 i 2201) postanawiam, co następuje:
§  1.  Wyrazić zgodę na obciążenie części nieruchomości, położonej w miejscowości Ochaby Małe, gmina Skoczów, powiat cieszyński, województwo śląskie, dla której Sąd Rejonowy w Cieszynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą BB1C/00056875/9, to jest działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 767, 787 oraz 788/2 o łącznej powierzchni 74,5218 ha, z obrębu 0007 Ochaby Małe, polegające na wydzierżawieniu na czas określony tj. na okres 10 lat na cele rolne.
§  2. 
1.  Łącznie wartość prawa użytkowania wieczystego działek opisanych w § 1 została określona przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego na sumę 1.440.049,00 zł.
2.  Stawka miesięcznego czynszu dzierżawnego gruntu przeznaczonego na cele rolne na kwotę 4.098,70 zł
§  3.  Na wydzierżawienie działek gruntu objętych niniejszym zarządzeniem nie jest wymagana zgoda Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy o Polskiej Akademii Nauk.
§  4.  Wydzierżawienie działki rolnej, o której mowa w § 1 odbywać się będzie na zasadach określonych w art. 76 ustawy o Polskiej Akademii Nauk.
§  5.  Szczegółowe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie dzierżawy.
§  6.  Zgodnie z art. 79 ust. 1. pkt. 7 ustawy o Polskiej Akademii Nauk, środki finansowe uzyskane z użytkowania rzeczy i praw majątkowych Akademii stanowią przychody Akademii i są gromadzone na prowadzonym przez PAN odrębnym rachunku bankowym.

Środki pozyskane ze sprzedaży przeznaczone zostaną na cele określone w art. 81 ustawy o Polskiej Akademii Nauk.

§  7.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.