Wyrażenie zgody na wydanie udziału w zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Długosza 8 w Warszawie Zarządowi Mienia... - OpenLEX

Wyrażenie zgody na wydanie udziału w zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Długosza 8 w Warszawie Zarządowi Mienia Skarbu Państwa.

Akty korporacyjne

PAN.2017.4.20

Akt nieoceniany
Wersja od: 20 kwietnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 63/2017
KANCLERZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 20 kwietnia 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydanie udziału w zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Długosza 8 w Warszawie Zarządowi Mienia Skarbu Państwa

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 2016 r. poz. 572, 1311, 1933, 2260 oraz z 2017 r. poz. 624) postanawiam, co następuje:
§  1. 
Wyrazić zgodę na wydanie Zarządowi Mienia Skarbu Państwa zabudowanej części nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Długosza 8, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 69 z obrębu 6-03-11, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WA4M/00052143/8 w posiadanym udziale w wysokości 0,8899 części.
§  2. 
Wartość rynkowa części nieruchomości, o której mowa w § 1, została określona przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 9.209.246.00 zł.
§  3. 
Szczegółowe warunki wydania zawarte zostaną w protokole zdawczo-odbiorczym, który po podpisaniu stanowić będzie podstawę do wykreślenia nieruchomości, o której mowa w § 1 z ewidencji składników majątkowych Polskiej Akademii Nauk.
§  4. 
Na wydanie udziału w nieruchomości objętego niniejszym zarządzeniem wymagane będzie uzyskanie zgoda Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy o Polskiej Akademii Nauk.
§  5. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.