PAN.2018.8.21

| Akt nieoceniany
Wersja od: 21 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 93/2018
KANCLERZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 21 sierpnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka o nr 506 położonej przy ul. Mlądzkiej 1 w Emowie, gm. Wiązowna

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 2018 poz. 1475) postanawiam, co następuje:
§  1.  Wyrazić zgodę na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości, położonej w Emowie przy ul. Mlądzkiej 1, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 506 obręb 0007 Em ów, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WA1O/00079642/2 wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków, budowli i innych naniesień.
§  2.  Wartość prawa własności budynków i prawa użytkowania wieczystego gruntu opisanego w § 1 została określona przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 6.022.223,00 zł.
§  3.  Przed zawarciem umowy sprzedaży niezbędne będzie uzyskanie zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy o Polskiej Akademii Nauk.
§  4.  Szczegółowe warunki sprzedaży zostaną określone w umowie sprzedaży.
§  5.  Zgodnie z art. 79 ust. 1. pkt. 7 ustawy o Polskiej Akademii Nauk, środki finansowe uzyskane ze sprzedaży stanowią przychody Akademii i są gromadzone na prowadzonym przez PAN odrębnym rachunku bankowym.

Środki pozyskane ze sprzedaży przeznaczone zostaną na cele określone w art. 81 ustawy o Polskiej Akademii Nauk.

§  6.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.