PAN.2018.7.4

| Akt nieoceniany
Wersja od: 4 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 64/2018
KANCLERZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 4 lipca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności budynków oraz prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości położonej w miejscowości Jabłonna, gmina Jabłonna, powiat legionowski, województwo mazowieckie.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2017 r. poz. 1869 i 2201) postanawiam, co następuje:
§  1.  Wyrazić zgodę na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości, położonej w miejscowości Jabłonna, gmina Jabłonna, powiat legionowski, województwo mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WA1L/00007624/2, to jest niezabudowanej działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 8/71 o pow. 0,0164 ha oraz zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej i budynkiem gospodarczym działki o nr 8/52 o pow. 0,1391 ha z obrębu 0005 Jabłonna PAN.
§  2.  Wartość prawa użytkowania wieczystego gruntów i własności budynków opisanych w § 1 została określona przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 359.871,00 zł.
§  3.  Szczegółowe warunki sprzedaży zostaną określone w umowie sprzedaży.
§  4.  Zgodnie z art. 79 ust. 1. pkt. 7 ustawy o Polskiej Akademii Nauk, środki finansowe uzyskane ze sprzedaży stanowią przychody Akademii i są gromadzone na prowadzonym przez PAN odrębnym rachunku bankowym.

Środki pozyskane ze sprzedaży przeznaczone zostaną na cele określone w art. 81 ustawy o Polskiej Akademii Nauk.

§  5.  Na sprzedaż nieruchomości objętej niniejszym zarządzeniem wymagana jest zgoda Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.
§  6.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE

Polska Akademia Nauk jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonej w Jabłonnie, gmina Jabłonna, powiat legionowski, województwo mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WA1L/00007624/2, na którą składają się m.in.: niezabudowana działka nr 8/71 o pow. 0,0164 ha oraz zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej i budynkiem gospodarczym działka o nr 8/52 o pow. 0,1391 ha z obrębu 0005 Jabłonna PAN.

Właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa reprezentowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

W dziale III księgi wieczystej nr WA1L/00007624/2 wpisana jest służebność przesyłu, odpłatna i ustanowiona na czas nieoznaczony, na prawie użytkowania wieczystego działek nr 8/8, 12/4, 12/6, 12/7 i 12/8, polegająca między innymi na prawie lokalizacji kablowej linii niskiego napięcia oraz na prawie dostępu służb eksploatacyjnych do urządzeń elektrycznych w celu wykonywania czynności związanych z budową, eksploatacją, konserwacją, modernizacją oraz naprawą urządzeń energetycznych przez cały czas eksploatacji tych urządzeń, ograniczona do pasa gruntu o szerokości jednego metra i długości 180 mb wzdłuż planowanego przebiegu przyłącza kablowego, zgodnie z treścią § 2 aktu notarialnego rep. a nr 9274/2010.

Dział IV powyższej księgi nie zawiera wpisów.

Zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do Zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Polskiej Akademii Nauk z wnioskiem o sprzedaż działki, pismem z 24 kwietnia 2018 roku, wystąpił Dyrektor PAN Zakładu Działalności Pomocniczej w Warszawie, który zarządza przedmiotową nieruchomością.

Działki oraz budynki nie są wykorzystywane na cele działalności statutowej przez jednostki Akademii ani nie są obciążone umowami najmu, dzierżawy czy użyczenia.

Przedmiotowe działki objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą nr XXV/235/2016 Rady Gminy Jabłonna z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części południowo- zachodniej wsi Jabłonna, zgodnie z którym działki o nr: 8/52 i 8/71 znajdują się na terenie oznaczonym symbolem 1.MNI - przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna intensywna.

Na podstawie operatu szacunkowego z dnia 11 maja 2018 roku, wykonanego przez rzeczoznawcę majątkowego Marka Juszczaka (nr uprawnień 2033), łączna wartość rynkowa prawa własności budynków i prawa użytkowania wieczystego gruntu, oznaczonego jako działki nr 8/52 i 8/71 wynosi 359.871,00 zł.

Z uwagi na fakt, iż Akademia planuje sprzedaż prawa użytkowania wieczystego wielu działek objętych księgą wieczystą WA1L/00007624/2, których łączna kwota przewyższa kwotę wskazaną w art. 24 ust. 3 ustawy o PAN sprzedaż nieruchomości objętej niniejszym zarządzeniem wymaga zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.