Akty korporacyjne

PAN.2019.4.1

| Akt nieoceniany
Wersja od: 1 kwietnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 29/2019
KANCLERZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 1 kwietnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości położonej w miejscowości Jabłonna, gmina Jabłonna, powiat legionowski, województwo mazowieckie

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 2018 poz. 1475 ze zm.) postanawiam, co następuje:
§  1.  Wyrazić zgodę na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości, położonej w Jabłonnie przy ul. Pańskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o następujących numerach ewidencyjnych i powierzchniach:
1) działka nr 2088/1 - 0,0605 ha,
2) działka nr 2088/2 -0,0152 ha,
3) działka nr 2088/3 -0,0152 ha,
4) działka nr 2088/4 -0,0150 ha,
5) działka nr 2088/5 -0,0150 ha,
6) działka nr 2088/6 -0,0152 ha,
7) działka nr 2088/7 -0,0153 ha,
8) działka nr 2088/8 - 0,0155 ha,
9) działka nr 2088/9 - 0,0149 ha,
10) działka nr 2088/10 - 0,0153 ha,
11) działka nr 2088/11 - 0,0149 ha,
12) działka nr 2088/12 - 0,0277 ha.

z obrębu 0001 Jabłonna, dla których Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WA1L/00002470/2.

§  2.  Wartość rynkowa prawa użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości opisanych w § 1 została określona przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego i wynosi odpowiednio:
1) działka nr 2088/1 - 54.353,00 zł,
2) działka nr 2088/2 - 13.411,00 zł,
3) działka nr 2088/3 - 13.411,00 zł,
4) działka nr 2088/4 - 13.235,00 zł,
5) działka nr 2088/5 - 13.235,00 zł,
6) działka nr 2088/6 - 13.411,00 zł,
7) działka nr 2088/7 - 13.499,00 zł,
8) działka nr 2088/8 - 13.676,00 zł,
9) działka nr 2088/9 - 13.146,00 zł,
10) działka nr 2088/10- 13.499,00 zł,
11) działka nr 2088/11 - 13.146,00 zł,
12) działka nr 2088/ 12 - 24.440,00 zł.
§  3.  Przed zawarciem umowy sprzedaży niezbędne będzie uzyskanie zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy o Polskiej Akademii Nauk.
§  4.  Szczegółowe warunki sprzedaży zostaną określone w umowie sprzedaży.
§  5.  Zgodnie z art. 79 ust. 1. pkt. 7 ustawy o Polskiej Akademii Nauk, środki finansowe uzyskane ze sprzedaży stanowią przychody Akademii i są gromadzone na prowadzonym przez PAN odrębnym rachunku bankowym.

Środki pozyskane ze sprzedaży przeznaczone zostaną na cele określone w art. 81 ustawy o Polskiej Akademii Nauk.

§  6.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.