Akty korporacyjne

PAN.2019.3.1

| Akt nieoceniany
Wersja od: 1 marca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 17/ 2019
KANCLERZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 1 marca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości położonej w miejscowości Michrówek, gm. Pniewy, powiat grójecki, województwo mazowieckie.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 2018 r. poz. 1475 ze zm.) postanawiam, co następuje:
§  1.  Wyrazić zgodę na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości, położonej w obrębie 0023 Michrówek, gm. Pniewy, powiat grójecki, województwo mazowieckie, to jest niezabudowanych działek oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 74 o pow. 2,21ha, 47/1 o pow. 3,36ha, 82/1 o pow. 2,84ha o łącznej powierzchni 8,41ha, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu, prowadzi księgę wieczystą RAlG/00029458/8.
§  2.  Wartość rynkowa prawa użytkowania wieczystego gruntów działek opisanych w § 1 została określona przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, wynosi odpowiednio:
* dla działki 47/1 - 368.005,00 zł,
* dla działki 74 - 88.842,00 zł,
* dla działki 82/1 - 149.390,00 zł.
§  3.  Na sprzedaż nieruchomości objętej niniejszym zarządzeniem nie jest wymagana zgoda Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy o Polskiej Akademii Nauk.
§  4.  Szczegółowe warunki sprzedaży zostaną określone w umowie sprzedaży.
§  5.  Zgodnie z art. 79 ust. 1. pkt. 7 ustawy o Polskiej Akademii Nauk, środki finansowe uzyskane ze sprzedaży stanowią przychody Akademii i są gromadzone na prowadzonym przez PAN odrębnym rachunku bankowym.

Środki pozyskane ze sprzedaży przeznaczone zostaną na cele określone w art. 81 ustawy o Polskiej Akademii Nauk.

§  6. 
1.  Traci moc Zarządzenie Kanclerza Polskiej Akademii Nauk nr 6/2017 z dnia 23 stycznia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Michrówku, gm. Pniewy.
2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.