PAN.2018.12.5

| Akt nieoceniany
Wersja od: 5 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 127/2018
KANCLERZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 5 grudnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości położonej w miejscowości Jabłonna, gmina Jabłonna, powiat legionowski, województwo mazowieckie

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 2018 poz. 1475 ze zm.) postanawiam, co następuje:
§  1.  Wyrazić zgodę na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości, położonej w Jabłonnie przy ul. Politechnicznej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1449/324, obręb 0001 Jabłonna, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WAlL/00002470/2.
§  2.  Wartość prawa użytkowania wieczystego gruntu opisanego w § 1 została określona przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 774.846,00 zł.
§  3.  Przed zawarciem umowy sprzedaży niezbędne będzie uzyskanie zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy o Polskiej Akademii Nauk.
§  4.  Szczegółowe warunki sprzedaży zostaną określone w umowie sprzedaży.
§  5.  Zgodnie z art. 79 ust. 1. pkt. 7 ustawy o Polskiej Akademii Nauk, środki finansowe uzyskane ze sprzedaży stanowią przychody Akademii i są gromadzone na prowadzonym przez PAN odrębnym rachunku bankowym.

Środki pozyskane ze sprzedaży przeznaczone zostaną na cele określone w art. 81 ustawy o Polskiej Akademii Nauk.

§  6.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.