PAN.2017.8.23

| Akt nieoceniany
Wersja od: 23 sierpnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 105/2017
KANCLERZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 23 sierpnia 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości położonej w miejscowości Ochaby Małe, gmina Skoczów, powiat cieszyński, województwo śląskie.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 2016 r. poz. 572, 1311, 1933, 2260 oraz z 2017 r. poz. 624 i 1089) postanawiam, co następuje:
§  1.  Wyrazić zgodę na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości, położonej w obrębie 0007 Ochaby Małe, w miejscowości Ochaby Małe, gmina Skoczów, powiat cieszyński, województwo śląskie, dla której Sąd Rejonowy w Cieszynie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą BBlC/00056875/9, to jest działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami:
- 776/5 o powierzchni 0,1099 ha,
- 776/6 o powierzchni 0,0175 ha
- 776/7 o powierzchni 0,1227 ha,
- 788/2 o powierzchni 69,0368 ha,
- 767 o powierzchni 0,2360 ha,
- 787 o powierzchni 5,2490 ha.
§  2.  Łącznie wartość prawa użytkowania wieczystego działek gruntu opisanych w § 1 została określona przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego na sumę 5.727.331,00 zł.
§  3.  Na sprzedaż części nieruchomości objętej niniejszym zarządzeniem jest wymagana zgoda Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.
§  4.  Szczegółowe warunki sprzedaży zostaną określone w umowie sprzedaży.
§  5.  Zgodnie z art. 79 ust. 1. pkt. 7 ustawy o Polskiej Akademii Nauk, środki finansowe uzyskane ze sprzedaży stanowią przychody Akademii i są gromadzone na prowadzonym przez PAN odrębnym rachunku bankowym.

Środki pozyskane ze sprzedaży przeznaczone zostaną na cele określone w art. 81 ustawy o Polskiej Akademii Nauk.

§  6.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE

Polska Akademia Nauk jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości, położonej w miejscowości Ochaby Małe, gmina Skoczów, powiat cieszyński, województwo śląskie, dla której Sąd Rejonowy w Cieszynie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą BBlC/00056875/9, to jest działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 776/5 o powierzchni 0,1099 ha, 776/6 o powierzchni 0,0175 ha, 776/7 o powierzchni 0,1227 ha, 788/2 o powierzchni 69,0368 ha, 767 o powierzchni 0,2360 ha oraz 787 o powierzchni 5,2490 ha

W księdze wieczystej w Dziale III (prawa, roszczenia i ograniczenia) wpisana jest służebność drogi koniecznej dotyczącej działki nr 750/2 objętej tą samą księgą wieczystą oraz służebność Przechodu i przejazdu na prawie użytkowania wieczystego działki nr 775/2 także opisanej w KW nr BBlC/00056875/9.

W Dziale IV (hipoteka) wpisów brak.

Działki znajdują się w zarządzaniu PAN Zakładu Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej w Gołyszu, który przejął te nieruchomości po zlikwidowanym PAN Zakładzie Doświadczalnym Gospodarki Stawowej w Gołyszu.

Działki uznane zostały za zbędne do prowadzenia działalności statutowej Polskiej Akademii Nauk i jej jednostek.

Dla obszaru, na którym położone są przedmiotowe działki obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ochaby w Gminie Skoczów, zatwierdzony uchwałą Nr XVIII/231/2012 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 19 kwietnia 2012 r. Zgodnie z planem działka nr 788/2 położona na obszarze oznaczonym symbolem 4WSr - tereny wód powierzchniowych, w szczególności stawy hodowlane oraz częściowo na obszarze oznaczonym symbolem 1KDZ - droga zbiorcza oraz 9WS - tereny wód powierzchniowych, 22KDD - droga dojazdowa, działka 776/6 i 776/5 położone są na obszarze oznaczonym symbolem 35 MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 1KDZ - droga zbiorcza, działka nr 776/7 położona na obszarze oznaczonym symbolem 35 MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, działka nr 767 znajduje się na terenie oznaczonym symbolami: WSr - tereny wód powierzchniowych, w szczególności stawy hodowlane, KDD - drogi dojazdowe, działka nr 787 znajduje się na terenie oznaczonym symbolami: WSr - tereny wód powierzchniowych, w szczególności stawy hodowlane, KDZ - droga zbiorcza.

Na podstawie operatów szacunkowych z dnia 9 marca 2016 r., 17 września 2016 r. i 3 lipca 2017 r., wykonanych przez rzeczoznawcę majątkowego Annę Jankowską - Sekta (nr uprawnień 5342) łączna wartość rynkowa prawa użytkowania wieczystego ww. działek gruntu wynosi 5.727.331,00 zł.

Działki objęte niniejszym zarządzeniem znajdują się w zasobie Agencji Nieruchomości Rolnych.

Sprzedaż części nieruchomości objętej niniejszym zarządzeniem będzie wymagać uzyskania zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.