Wyrażenie zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości położonej w miejscowości Kazuń Nowy, gmina... - OpenLEX

Wyrażenie zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości położonej w miejscowości Kazuń Nowy, gmina Czosnów, powiat nowodworski, województwo mazowieckie.

Akty korporacyjne

PAN.2017.4.14

Akt nieoceniany
Wersja od: 14 kwietnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 62/2017
KANCLERZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 14 kwietnia 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości położonej w miejscowości Kazuń Nowy, gmina Czosnów, powiat nowodworski, województwo mazowieckie.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 2016 r. poz. 572, 1311, 1933, 2260 i z 2017r. poz. 624) postanawiam, co następuje:
§  1. 
Wyrazić zgodę na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości, położonej w miejscowości Kazuń Nowy, gmina Czosnów, powiat nowodworski, województwo mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WA1N/00050207/1, tj. zabudowanej działki ewidencyjnej nr 232/16 z obrębu 0027 Kazuń Nowy o powierzchni 0,1647 ha wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków, urządzeń i innych naniesień.
§  2. 
Wartość prawa użytkowania wieczystego gruntu opisanego w § 1 została określona przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 98 219,00 zł.
§  3. 
Sprzedaż części nieruchomości objętej niniejszym zarządzeniem nie wymaga uzyskania zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.
§  4. 
Szczegółowe warunki sprzedaży zostaną określone w umowie sprzedaży.
§  5. 
Zgodnie z art. 79 ust. 1. pkt. 7 ustawy o Polskiej Akademii Nauk, środki finansowe uzyskane ze sprzedaży stanowią przychody Akademii i są gromadzone na prowadzonym przez PAN odrębnym rachunku bankowym.

Środki pozyskane ze sprzedaży przeznaczone zostaną na cele określone w art. 81 ustawy o Polskiej Akademii Nauk.

§  6. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.