Wyrażenie zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Szczęśliwickiej 2 w Warszawie. - OpenLEX

Wyrażenie zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Szczęśliwickiej 2 w Warszawie.

Akty korporacyjne

PAN.2011.3.22

Akt nieoceniany
Wersja od: 22 marca 2011 r.

UCHWAŁA Nr 21/2011
PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 22 marca 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Szczęśliwickiej 2 w Warszawie.

Na podstawie art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619) Prezydium Polskiej Akademii Nauk postanawia co następuje:
§  1.
Wyrazić zgodę na sprzedaż:
1)
50 lokali mieszkalnych o numerach 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69 oraz
2)
piwnicy przynależnej do lokalu wyodrębnionego nr 37

w budynku przy ul. Szczęśliwickiej 2 w Warszawie, położonym na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 33, obręb 2-02-03, o powierzchni 0,0945 ha, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa prowadzi księgę wieczystą KW nr WA1M/00049063/8.

§  2.
1.
Sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz w prawie użytkowania wieczystego gruntu nastąpi w trybie przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r., o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 4, poz. 24 ze zm.).
2.
Sprzedaż piwnicy przynależnej do lokalu nr 37 nastąpi po cenie ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego.
§  3.
Szczegółowe warunki sprzedaży zostaną określone w protokołach uzgodnień i w umowach sprzedaży.
§  4.
Uchwala wchodzi w życie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE do

Uchwały Nr 21/2011

Prezydium Polskiej Akademii Nauk

z dnia 22 marca 2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Szcząśliwickiej 2 w Warszawie.

Do zbycia zostało przygotowanych 50 lokali mieszkalnych wraz z przynależnymi do tych lokali piwnicami oraz udziałami w częściach wspólnych budynku i udziałami w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz jedna piwnica przynależna do wyodrębnionego i sprzedanego wcześniej lokalu nr 37 (lokal ten został sprzedany bez przynależnej do niego piwnicy - zgoda na sprzedaż piwnicy pozwoli uporządkować sprawy udziałów w nieruchomości) w budynku położonym w Warszawie przy. ul. Szcześliwickiej 2 posadowionym na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 33 z obrębu 2-02-03 o powierzchni 0,0945 ha, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie prowadzi księgę wieczystą nr WA1 M/00049063/8.

Biorąc pod uwagę przepisy prawa, jak również Zasady sprzedaży mieszkań należących do Polskiej Akademii Nauk, wykonano szereg czynności niezbędnych do przygotowania mieszkań do zbycia:

1. dokonano inwentaryzacji budynku mieszkalnego, lokali mieszkalnych, piwnic;

2. uzyskano stosowne zaświadczenia o samodzielności lokali;

4. uzyskano informacje, iż teren nieruchomości nie jest objęty aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem U-30, tj. terenie różnorodnych usług, na którym dopuszcza się również funkcje mieszkaniowe, lokalizację niezbędnych inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury społecznej, małych i średnich obiektów produkcyjnych oraz funkcje uzupełniające związane z funkcją podstawową.

5. przygotowano wykaz mieszkań przeznaczonych do sprzedaży;

6. wykonano wycenę mieszkań i piwnicy przeznaczonych do zbycia;

7. dokonano wyliczeń ceny sprzedaży po uwzględnieniu bonifikat przysługujących poszczególnym najemcom;

8. zebrano oświadczenia najemców o chęci nabycia na własność wynajmowanych mieszkań.

Poszczególne lokale mieszkalne nie stanowią odrębnych środków trwałych (odrębnym środkiem trwałym jest cały budynek wielorodzinny). Stąd też wartość rynkowa środka trwałego przekracza równowartości w złotych kwoty 50.000 euro. W związku z powyższym wymagane będzie uzyskanie zgody ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na ich sprzedaż.

Do złożenia - w imieniu Polskiej Akademii Nauk - wniosku do MSP, jak również do sprzedaży wymienionych w treści uchwały lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałami w częściach wspólnych budynku oraz w prawie użytkowania wieczystego gruntu proponuje się upoważnić Dyrektora jednostki organizacyjnej Polskiej Akademii Nauk pn. "Polska Akademia Nauk Zakładu Działalności Pomocniczej w Warszawie".

Wartość rynkowa zbywanych lokali mieszkalnych i pomieszczeń przynależnych wraz z udziałami w częściach wspólnych budynków oraz w prawie użytkowania wieczystego gruntu oszacowana przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego wynosi 14.904.364,00 zł.

Spodziewane wpływy z tytułu sprzedaży przedmiotowych nieruchomości - po zastosowaniu przewidzianych przepisami prawa bonifikat wyniosą 812.634,00 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę proponuje się podjęcie uchwały wyrażającej zgodę na sprzedaż 50 lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi wraz z udziałami w częściach wspólnych budynku oraz w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz sprzedaż piwnicy przynależnej do lokalu wyodrębnionego nr 37 w budynku położonym w Warszawie przy ul. Szczęśliwickiej 2.