PAN.2018.10.25

| Akt nieoceniany
Wersja od: 25 października 2018 r.

UCHWAŁA Nr 26/2018
PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 25 października 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych przez Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk polegających na ustanowieniu na nich zabezpieczeń pożyczki.

Na podstawie art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1475 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§  1.  Prezydium Polskiej Akademii Nauk wyraża zgodę na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych przez Instytut Wysokich Ciśnień PAN polegającym na ustanowieniu zabezpieczeń pożyczki w kwocie 14.720.000,00 zł udzielonej przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. na okres 12 lat przeznaczonej na nabycie przez Instytut Wysokich Ciśnień PAN zorganizowanej części przedsiębiorstwa Ammono S.A. w upadłości likwidacyjnej polegających na:
a) obciążeniu hipoteką, z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia, do kwoty stanowiącej 150 % wartości w/w pożyczki tj. do kwoty 22,08 min zł, nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Sokołowskiej 29/37, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr WA4M/00100870/5;
b) przewłaszczeniu na zabezpieczenie prawa własności zabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Stanisławowie Pierwszym przy ulicy Strużańskiej 8 (gmina Nieporęt), dla których prowadzone są księgi wieczyste nr WA1L/00042021/2, WA1L/00043016/1, WA1L/00044354/9, WA1L/00042225/2, WA1L/00040174/5, które IWC PAN nabędzie od Syndyka w ramach zakupu przedsiębiorstwa Ammono S.A w upadłości likwidacyjnej, na okres spłaty w/w pożyczki;
c) ustanowieniu zastawu rejestrowego z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia, którego najwyższa suma zabezpieczenia stanowiła będzie 150 % wartości w/w pożyczki, na zbiorze rzeczy i praw stanowiących składniki aktywów trwałych, które IWC PAN nabędzie od Syndyka w ramach zakupu przedsiębiorstwa Ammono S.A w upadłości likwidacyjnej, stanowiących zorganizowaną całość gospodarczą (zorganizowaną część przedsiębiorstwa).
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Instytut Wysokich Ciśnień PAN, zwany dalej Instytutem, jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Sokołowskiej 29/37 w Warszawie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2/ 1 w obrębie 0314, o pow. 3 657 m2, wpisanej do KW o nr. WA4M/00100870/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie X Wydział Ksiąg Wieczystych.

Na mocy decyzji nr 114/M/2014 Prezesa PAN z dnia 10 października 2014 r., Instytut Wysokich Ciśnień PAN nabył prawo użytkowania wieczystego gruntu przy ul. Sokołowskiej 29/37 w Warszawie wraz z prawem własności posadowionego na nim budynku.

W dniu 9 października 2018 roku Instytut, zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie zgody przez Prezesa i Prezydium Akademii na obciążenie hipoteką do kwoty 24 mln zł prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Sokołowskiej 29/37 w Warszawie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2/1 w obrębie 0314, o pow. 3 657 m2, wpisanej do KW o nr. WA4M/00100870/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie X Wydział Ksiąg Wieczystych. Ustanowienie hipoteki ma stanowić jedno z zabezpieczeń pożyczki w wysokości 14,720 mln zł, o którą ubiega się Instytut od Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. na okres 12 lat. Obciążenie hipoteką nastąpi do kwoty stanowiącej 150 % wartości w/w pożyczki tj. do kwoty 22,08 mln złotych.

Pożyczka ma być przeznaczona na wykupienie przez Instytut zorganizowanej części przedsiębiorstwa Ammono S.A. w upadłości likwidacyjnej. Zabezpieczenia w postaci przewłaszczenia na zabezpieczenie i ustanowienie zastawu rejestrowego z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia, zostały wpisane zgodnie z wymaganiami Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Rada Naukowa Instytutu w dniu 14 marca 2018 r. podjęła uchwałę wyrażającą jednoznaczną aprobatę wobec planów wykupienia spółki Ammono S.A. w upadłości likwidacyjnej.