PAN.2017.8.9

| Akt nieoceniany
Wersja od: 9 sierpnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 102/2017
KANCLERZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 9 sierpnia 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości polegające na ustanowieniu na czas nieokreślony odpłatnej służebności przechodu i przejazdu na działce o numerze ewidencyjnym 509 położonej w Landeku, gmina Jasienica, powiat bielski, województwo śląskie

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 2016 r. poz. 572, 1311, 1933 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 624 i 1089) postanawiam, co następuje:
§  1.  Wyrazić zgodę na ustanowienie na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości na czas nieokreślony odpłatnej służebności przechodu i przejazdu po działce o numerze ewidencyjnym 509, obręb 0007 Landek, dla której Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą BB1B/00068298/6, na rzecz każdoczesnego właściciela/współwłaściciela nieruchomości oznaczonej jako działka nr 512/6, obręb 0007 Landek, położonej w Landeku, dla której Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą BB1B/00057760/6. Wykonanie służebności ograniczone będzie do pasa gruntu o długości 43 m i szerokości 4 m.
§  2.  Wartość rynkowa prawa użytkowania wieczystego dz. nr 509, określona przez rzeczoznawcę majątkowego, wynosi 1.445.913,00 zł, a wartość wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przechodu i przejazdu wynosi 3.128,00 zł.
§  3.  Na ustanowienie służebności przechodu i przejazdu objętej niniejszym zarządzeniem będzie wymagana zgoda Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy o Polskiej Akademii Nauk.
§  4.  Szczegółowe warunki ustanowienia służebności zostaną określone w akcie notarialnym.
§  5.  Zgodnie z art. 79 ust. 1. pkt. 7 ustawy o Polskiej Akademii Nauk, środki finansowe uzyskane z ustanowienia służebności stanowią przychody Akademii i są gromadzone na prowadzonym przez PAN odrębnym rachunku bankowym.

Środki pozyskane z ustanowienia służebności przeznaczone zostaną na cele określone w art. 81 ustawy o Polskiej Akademii Nauk.

§  6.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.