Akty korporacyjne

PAN.2019.3.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 marca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 26/2019
KANCLERZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 12 marca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie części zabudowanej nieruchomości położonej we Wrocławiu, ul. Podwale 75 polegające na wynajmie pomieszczeń na czas nieokreślony.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 poz. 1475) postanawiam, co następuje:
§  1.  Wyrazić zgodę na obciążenie części nieruchomości budynkowej położonej we Wrocławiu, przy ul. Podwale 75, oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działki o nr: 13, 14 i 15, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WR1K/00051747/0, polegające na najmie na czas nieokreślony pomieszczeń biurowych o łącznej powierzchni 297,60 m2.
§  2.  Stawka czynszu netto najmu 1 m2 powierzchni budynku opisanego w § 1 została określona przez uprawnionego rzeczoznawcę i wynosi 32,85 zł.
§  3.  Wynajem nieruchomości, o której mowa w § 1, odbywać się będzie na zasadach określonych w art. 76 ustawy o Polskiej Akademii Nauk.
§  4.  Szczegółowe warunki umowy najmu zostaną określone w umowie/umowach najmu.
§  5.  Zgodnie z art. 79 ust. 1. pkt 7) ustawy o Polskiej Akademii Nauk, środki finansowe uzyskane z użytkowania rzeczy i praw majątkowych stanowią przychody Akademii i są gromadzone na prowadzonym przez PAN odrębnym rachunku bankowym.

Środki pozyskane z najmu przeznaczone zostaną na cele określone w art. 81 ustawy o Polskiej Akademii Nauk.

§  6.  Na wynajem pomieszczeń biurowych o łącznej powierzchni 297,60 m2 nie jest wymagana zgoda Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy o Polskiej Akademii Nauk.
§  7.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.