PAN.2018.9.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 103/2018
KANCLERZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 12 września 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie części zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 427 położonej w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 31, polegające na wynajmie pomieszczeń.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 2018 r. poz. poz. 1475) postanawiam, co następuje:
§  1.  Wyrazić zgodę na obciążenie części zabudowanej nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 31, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 427, o pow. 0,3383 ha, obręb 41, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1G/00069289/3, polegające na najmie, na czas nieokreślony pomieszczeń biurowych i garażowych o łącznej powierzchni 415,10 m2.
§  2.  Zgodnie z wyceną rzeczoznawcy majątkowego, wartość rynkowa stawek czynszu wynosi:
1. Pomieszczenia biurowe w budynku głównym - 30,77 zł/m2;
2. Pomieszczenia biurowe w budynku pomocniczym (oficyna) - 28,53 zł/m2,
3. Pomieszczenie garażowe w budynku pomocniczym (oficyna) - 11,93 zł/m2.
§  3.  Wynajem powierzchni, o której mowa w § 1 odbywać się będzie na zasadach określonych w art. 76 ustawy o Polskiej Akademii Nauk.
§  4.  Na wynajem pomieszczeń objętych niniejszym zarządzeniem nie jest wymagana zgoda Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy o Polskiej Akademii Nauk.
§  5.  Szczegółowe warunki najmu zostaną określone w umowie/umowach najmu.
§  6.  Zgodnie z art. 79 ust. 1. pkt. 7 ustawy o Polskiej Akademii Nauk, środki finansowe uzyskane ze sprzedaży stanowią przychody Akademii i są gromadzone na prowadzonym przez PAN odrębnym rachunku bankowym.

Środki pozyskane ze sprzedaży przeznaczone zostaną na cele określone w art. 81 ustawy o Polskiej Akademii Nauk.

§  7.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.