PAN.2017.10.4

| Akt nieoceniany
Wersja od: 4 października 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 114 /2017
KANCLERZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 4 października 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie części nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Nowy Świat 72, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 4, polegające na wynajmie, na czas określony, pomieszczeń z przeznaczeniem na kawiarnię.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 2016 r. poz. 572, 1311, 1933, 2260 oraz z 2017 r. poz. 624 i 1089) postanawiam, co następuje:
§  1.  Wyrazić zgodę na obciążenie części nieruchomości oznaczonej jak działka ewidencyjna nr 4, o pow. 0,4070 ha, obręb 5-04-05, położonej w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 72, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA4M/00172671/5 polegające na wynajmie na czas określony, tj. na okres do 10 lat, lokalu o powierzchni 89,47 m2 położonego na parterze budynku z przeznaczeniem na kawiarnię.
§  2.  Wartość lokalu opisanego w § 1 została określona przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego w następujący sposób:
1. Wartość rynkowa lokalu 1.822.038,0 zł;
2. Stawka miesięcznego czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej 172,46 zł.
§  3.  Wynajem powierzchni, o której mowa w § 1 odbywać się będzie na zasadach określonych w art. 76 ustawy o Polskiej Akademii Nauk.
§  4.  Szczegółowe warunki najmu zostaną określone w umowie najmu.
§  5.  Przed zawarciem umowy najmu niezbędne będzie uzyskanie zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy o Polskiej Akademii Nauk.
§  6. 
1.  Zgodnie z art. 79 ust. 1. pkt. 7 ustawy o Polskiej Akademii Nauk, środki finansowe uzyskane z użytkowania rzeczy i praw majątkowych Akademii stanowią przychody Akademii i są gromadzone na prowadzonym przez PAN odrębnym rachunku bankowym.
2.  Środki pozyskane z wynajmu przeznaczone zostaną na cele określone w art. 81 ustawy o Polskiej Akademii Nauk.
§  7.  Traci moc Zarządzenie Kanclerza Polskiej Akademii Nauk nr 50/2017 z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie części nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Nowy Świat 72, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 4, polegające na wynajmie, na czas określony, pomieszczeń z przeznaczeniem na kawiarnię.
§  8.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.