PAN.2018.10.26

| Akt nieoceniany
Wersja od: 26 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 116/2018
KANCLERZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 26 października 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych oznaczonych jako działki o nr: 118/2, 142/2, 144, 154, 169, 232/1, 232/3, 232/5, 232/6, 232/7, 232/19, 233, 238/15, 241, 243, 245, 246/2, 248, 255, 256/1, 256/2, 256/3, 257/1, 257/2, 259 z obrębu Kazuń Nowy oraz działki o nr ew: 15/12, 16/8, 16/10, 221, 225 z obrębu Kazuń Bielany, gm. Czosnów, powiat nowodworski, woj. mazowieckie o łącznej powierzchni 194,05ha.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 2018 r. poz. 1475) postanawiam, co następuje:
§  1.  Wyrazić zgodę na obciążenie części prawa użytkowania wieczystego zabudowanych nieruchomości oznaczonych jako działki o nr: 118/2, 142/2, 144, 154, 169, 232/1, 232/3, 232/5, 232/6, 232/7, 232/19, 233, 238/15, 241, 243, 245, 246/2, 248, 255, 256/1, 256/2, 256/3, 257/1, 257/2, 259 z obrębu Kazuń Nowy oraz działki o nr ew: 15/12, 16/8, 16/10, 221, 225 z obrębu Kazuń Bielany, gm. Czosnów, powiat nowodworski, woj. mazowieckie o łącznej powierzchni 194,05ha, dla których Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste: WA1N/00073556/9, WA1N/00050207/1, WA1N/00046242/7, WA1N/00003434/7, WA1N/00046245/8, WA1N/00045288/4, WA1N/00002607/4 polegające na wydzierżawieniu na czas określony, tj. na okres 10 lat na cele rolne.
§  2.  Stawka rocznego czynszu dzierżawnego gruntu przeznaczonego na cele rolne opisanego w § 1 została określona przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 180.948,00 zł.
§  3.  Na wydzierżawienie nieruchomości objętych niniejszym zarządzeniem jest wymagana zgoda Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy o Polskiej Akademii Nauk.
§  4.  Wydzierżawianie nieruchomości o których mowa w § 1 odbywać się będzie na zasadach określonych w art. 76 ustawy o Polskiej Akademii Nauk.
§  5.  Szczegółowe warunki dzierżawy określone zostaną w umowie dzierżawy.
§  6.  Zgodnie z art. 79 ust. 1. pkt. 7 ustawy o Polskiej Akademii Nauk, środki finansowe uzyskane z użytkowania rzeczy i praw majątkowych Akademii stanowią przychody Akademii i są gromadzone na prowadzonym przez PAN odrębnym rachunku bankowym.

Środki pozyskane z dzierżawy przeznaczone zostaną na cele określone w art. 81 ustawy o Polskiej Akademii Nauk.

§  7. 
1.  Traci moc Zarządzenie Kanclerza Polskiej Akademii Nauk nr 109/2018 z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działki o nr: 118/2, 142/2, 144, 154, 169, 232/1, 232/3, 232/5, 232/6, 232/7, 232/19, 233, 238/15, 241, 243, 245, 246/2, 248, 255, 256/1, 256/2, 256/3, 257/1, 257/2, 259 z obrębu Kazuń Nowy oraz działki o nr ew: 15/12, 16/8, 16/10, 221, 225 z obrębu Kazuń Bielany, gm. Czosnów, powiat nowodworski, woj. mazowieckie o łącznej powierzchni 194,05ha.
2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.