Akty korporacyjne

PAN.2017.9.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 września 2017 r.

UCHWAŁA Nr 32/2017
PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 12 września 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnej polegającej na oddaniu Fundacji Badawczej MagTop - Międzynarodowe Centrum Sprzężenia Magnetyzmu i Nadprzewodnictwa z Materią Topologiczną, z siedzibą w Warszawie, do odpłatnego korzystania, na podstawie umowy najmu składników aktywów trwałych Instytutu Fizyki PAN.

Na podstawie art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 poz. 572, 1311, 1933, 2260 oraz z 2017 r. poz. 624 i 1089) uchwala się, co następuje:
§  1.  Prezydium PAN wyraża zgodę na dokonanie czynności prawnej polegającej na oddaniu Fundacji Badawczej MagTop - Międzynarodowe Centrum Sprzężenia Magnetyzmu i Nadprzewodnictwa z Materią Topologiczną, z siedzibą w Warszawie, do odpłatnego korzystania, na podstawie umowy najmu niżej wymienionych składników aktywów trwałych Instytutu Fizyki PAN:
1) pomieszczenie biurowe nr 6 w budynku nr 2 położonym na działce ewidencyjnej nr 2/2 z obrębu 1-04-04, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa prowadzi księgę wieczystą nr KW nr WA2M/00469802/8 oraz
2) pomieszczenia biurowe nr 112, 114, 116, 118, 120, 122 i 124 o pow. 16m2 każde, znajdujące się w lokalu nr 1, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa prowadzi księgę wieczystą nr KW WA2M/00515332/0, położonym na działce ewidencyjnej nr 2/1 z obrębu 1-04-04, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa prowadzi księgę wieczystą nr KW nr WA2M/00505297/9.
§  2.  Łączna wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej dla przyjętego okresu najmu na czas oznaczony do dnia 31.01.2022 r. wysokości czynszu najmu w kwocie 75 zł z 1m2 wynajmowanej powierzchni wynosi 499 200,00 zł netto (czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście zł) przy założeniu, że będzie możliwe podpisanie umowy od października 2017 r. a okres najmu będzie wynosił 52 miesiące. W przypadku późniejszego zawarcia umowy najmu łączna wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej ulegnie stosownemu zmniejszeniu.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Instytut Fizyki PAN, zwany dalej Instytutem, zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie zgody przez Prezesa i Prezydium Akademii na rozporządzenie składnikiem aktywów trwałych Instytutu Fizyki PAN polegające na najmie powierzchni użytkowej w budynkach nr 1 i 2 położonych w Warszawie przy Al. Lotników 32/46.

Zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 29 czerwca 2017 r. wykonanym przez rzeczoznawcę majątkowego dr arch. Danutę Jędrzejewską - Szmek, rynkowa wartość stawki najmu powierzchni biurowych w budynkach wzniesionych w granicach nieruchomości gruntowych zabudowanych stanowiących jednorodny kompleks funkcyjny - w granicach działek ewidencyjnych nr 2/1 i 2/2 z obrębu 1-04-4 o pow. 4867 m2 i 3 5315 m2 położonych w Warszawie, na terenie dzielnicy Mokotów, przy Al. Lotników 32/46, wynosi 57,08 zł/m2. Wartość ta jest wartością netto.

Zawarcie umowy najmu planowane jest do 31.01.2022 r., a jej podpisanie nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu zgód wymaganych przepisami prawa. Zakładając, że będzie to możliwe od października 2017 r., okres najmu będzie wynosił 52 miesiące. Łączna wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej dla przyjętego powyżej okresu najmu w kwocie 75 zł za 1 m2 wynajmowanej powierzchni wynosi: 499 200, 00 zł netto.

Zgodnie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 roku poz. 2259) ze względu na to, że szacunkowa wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej, oddania wyżej opisanych pomieszczeń do odpłatnego korzystania innemu podmiotowi na podstawie umowy najmu, przekracza kwotę 200 000 zł, a nie przekracza kwoty 5 000 000 zł, czynność prawna wymaga uzyskania zgody organu nadzorującego, tj. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, poprzedzonej wyrażeniem zgody na jej dokonanie przez Prezesa PAN i Prezydium PAN w trybie art. 54 ust. 3 ustawy o PAN.

Oddanie pomieszczeń do odpłatnego używania ma nastąpić na rzecz Fundacji Badawczej MagTop-Międzynarodowe Centrum Sprzężenia Magnetyzmu

1 Nadprzewodnictwa z Materią Topologiczną z siedzibą w Warszawie, która powstała z inicjatywy naukowców Instytutu Fizyki PAN.

Fundacja uczestniczy w programie finansującym i realizującym wysokiej jakości badania naukowe i prace rozwojowe prowadzone przez zespoły naukowców w Międzynarodowej Agendzie Badawczej. Jednym z warunków uczestniczenia w programie było posiadanie przez aplikującą jednostkę przymiotu jednostki nowopowstałej. Przesłanki tej nie mógł spełniać Instytut Fizyki PAN, spełniła natomiast powołana z inicjatywy naukowców Instytutu Fizyki PAN, Fundacja która stała się beneficjentem dofinansowania w ramach programu.

Płaszczyzna działań Fundacji oraz kierunek prowadzonych przez fundację prac naukowych i badawczych jest całkowicie zbieżny z celem i kierunkiem działania Instytutu Fizyki PAN w dofinansowanym projekcie.

Współpraca i wspieranie instytucji naukowych, takich jak np. Fundacja stanowi jeden z przejawów działalności statutowej Instytutu fizyki PAN, do której należy m.in. współpraca w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, zawieranie umów z innymi placówkami naukowo-badawczymi w celu prowadzenia i finansowania badań naukowych. W związku z tym już na etapie składania wniosku w ramach konkursu Międzynarodowe Agendy Badawcze, Instytut Fizyki PAN, reprezentowany przez Dyrektora, dostarczył list intencyjny wyrażający deklarację pełnienia przez Instytut roli partnera lokalnego dla Fundacji Badawczej MagTop i wolę wsparcia jej działań, uzasadnioną spodziewaną korzyścią dla obu jednostek naukowych. Złożenie deklaracji woli odpłatnego udostępnienia, w ramach istniejących przepisów oraz po uzyskaniu wymaganych prawem zgód, zarówno pomieszczeń biurowych jak i dostępu do aparatury badawczej, było warunkiem koniecznym przyznania projektu w konkursie.

We wniosku stwierdza się ponadto, że przedmiotowe pomieszczenia nie stanowią zbędnych do realizacji zadań Instytutu Fizyki PAN składników aktywów trwałych w rozumieniu art. 76 ustawy o Polskiej Akademii Nauk, a ich oddanie do korzystania ma na celu wsparcie realizacji projektu w ramach Programu Międzynarodowych Agend Badawczych.