Wykonanie uchwały Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych oraz dalsze postępowanie samorządu radców prawnych co do reformowania systemu pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Akty korporacyjne

Radc.2010.3.27

Akt nieoceniany
Wersja od: 27 marca 2010 r.

UCHWAŁA Nr 119/VII/2010
KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 27 marca 2010 r.
w sprawie wykonania uchwały Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych oraz dalszego postępowania samorządu radców prawnych co do reformowania systemu pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 60 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 oraz z 2009 r. Nr 216, poz. 1676) oraz wykonując uchwałę Nr 1/2010 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 27 lutego 2010 r. w sprawie stanowiska samorządu radców prawnych co do prowadzonych prac legislacyjnych dotyczących zawodów prawniczych, w tym przedstawionego przez Ministra Sprawiedliwości projektu założeń do projektu ustawy o zawodzie adwokata, uchwala się, co następuje:
§  1.
1.
Upoważnia się Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych do prowadzenia rozmów z przedstawicielami Naczelnej Rady Adwokackiej w sprawie określonej w pkt 5 uchwały Nr 1/2010 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 27 lutego 2010 r. oraz działań zmierzających do opracowania i przedłożenia środowiskom politycznym i podmiotom posiadającym inicjatywę ustawodawczą - po uprzednim przedstawieniu Krajowej Radzie Radców Prawnych - założeń, a następnie projektu ustawy o systemie świadczenia pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej i zawodach świadczących tą pomoc.
2.
Przedmiotem rozmów z przedstawicielami Naczelnej Rady Adwokackiej oraz opracowań, o których mowa w ust. 1, powinny być w szczególności następujące zagadnienia:
1)
pojęcie "pomocy prawnej", w tym podział na "pomoc prawną podstawową" o "pomoc prawną kwalifikowaną";
2)
zapewnienie dostępu do pomocy prawnej, w tym opłacanej przez państwo;
3)
katalog czynności, przy podejmowaniu których występuje przymus korzystania z pomocy prawnej;
4)
określenie zawodów świadczących pomoc prawną w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym dostęp do tych zawodów (z podziałem na zawody zaufania publicznego i inne), określenie zakresu i zasad sprawowania nadzoru nad ich wykonywaniem, a także podstawowych zasad odpowiedzialności dyscyplinarnej;
5)
określenie wymogów kwalifikacyjnych, które muszą spełniać osoby świadczące pomoc prawną, w zależności od rodzaju zawodu i zakresu świadczonej pomocy prawnej.
§  2.
Prezes Krajowej Radcy Radców Prawnych skieruje do Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej pismo zapraszające do rozmów, o których mowa w § 1 ust. 2, informując jednocześnie, ze Krajowa Rada Radców Prawnych oczekuje podjęcia tych rozmów bez zbędnej zwłoki.
§  3.
Zobowiązuje się Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych do bieżącego informowania członków Krajowej Rady Radców Prawnych o realizacji postanowień uchwały Nr 1/2010 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 27 lutego 2010 r. oraz niniejszej uchwały.
§  4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.