Rewid.2018.7.31

| Akt nieoceniany
Wersja od: 31 lipca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 2323/44/2018
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 31 lipca 2018 r.
w sprawie wykazu zagadnień istotnych dla badania sprawozdania finansowego, które składają się na egzamin z prawa gospodarczego obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 16 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", w porozumieniu z Komisją Egzaminacyjną, uchwala się, co następuje:
§  1.  Ustala się wykaz zagadnień istotnych dla badania sprawozdania finansowego, które składają się na egzamin z prawa gospodarczego obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 4 ust. 4 i 5 ustawy, obejmujący:
1) prawo według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
2) finanse i rachunkowość według załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;
3) rewizja finansowa oraz etyka według załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.
§  2.  Zakres egzaminu z prawa gospodarczego, o którym mowa w § 1 ustalany jest indywidualnie przez Komisję Egzaminacyjną zgodnie z art. 5 ustawy przy uwzględnieniu posiadanych uprawnień i kwalifikacji kandydata, wynikających z dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów (Dz. U. poz. 2396).
§  3.  Traci moc uchwała nr 2634/49a/2014 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu zagadnień istotnych dla badania sprawozdania finansowego, które składają się na egzamin z prawa gospodarczego.
§  4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Audytowego w trybie przepisów art. 102 ust. 3 pkt 1 ustawy.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

PRAWO - WYKAZ ZAGADNIEŃ ISTOTNYCH DLA BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, KTÓRE SKŁADAJĄ SIĘ NA EGZAMIN Z PRAWA GOSPODARCZEGO OBOWIĄZUJĄCEGO W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

I. PRAWO CYWILNE, PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH, PRAWO SPÓŁEK, PRAWO UPADŁOŚCIOWE, PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE, PRAWO REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
I.1. Podstawy prawa (źródła prawa, systematyka prawa)
I.2. Prawo cywilne
I.2.1. Podmioty prawa cywilnego, przedstawicielstwo, mienie, czynności prawne, terminy, przedawnienie roszczeń.

I.2.2. Umowy: sprzedaży, zamiany, dostawy, kontraktacji, o dzieło, o roboty budowlane, najmu i dzierżawy, leasingu, użyczenia, pożyczki, rachunku bankowego, zlecenia, agencyjna, komisu, przewozu, spedycji, ubezpieczenia, przechowania, składu, spółki, poręczenia, darowizny, przekazu.

I.2.3. Naruszenia prawa.

I.3. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
I.3.1. Stosunek pracy.

I.3.2. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia.

I.3.3. Obowiązki pracodawcy i pracownika.

I.3.4. Odpowiedzialność materialna pracowników.

I.3.5. Urlopy pracownicze.

I.3.6. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem.

I.3.7. Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy.

I.3.8. Przedawnienie roszczeń w prawie pracy.

I.3.9. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym.

I.3.10. Zasady ustalania składek na ubezpieczenia społeczne.

I.3.11. Zgłoszenia do ubezpieczenia, prowadzenie kont i rejestrów oraz zasady rozliczania składek i zasiłków.

I.3.12. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetki za opóźnienie w wypłacie świadczeń.

I.3.13. Naruszenia prawa.

I.4. Prawo spółek
I.4.1. Rozwiązanie i likwidacja spółek.

I.4.2. Łączenie, podział i przekształcanie spółek.

I.4.3. Naruszenia prawa.
I.5. Prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne - naruszenia i skutki naruszenia
1.6. Prawo regulujące działalność gospodarczą
1.6.1. Warunki prowadzenia działalności gospodarczej (m.in. zasada równości przedsiębiorców wobec prawa, zasada rozliczeń bezgotówkowych, koncesjonowanie niektórych rodzajów działalności gospodarczej lub wydawanie zezwoleń).

I.6.2. Powstawanie, funkcjonowanie, łączenie, przekształcanie, przejęcie i likwidacja przedsiębiorstw osób fizycznych, przedsiębiorstw państwowych, spółdzielni, banków i innych instytucji finansowych, zakładów ubezpieczeń.

I.6.3. Prawo dewizowe.

I.6.4. Naruszenia prawa.

II. PRAWO PODATKOWE
II.1. Zagadnienia ogólne
II.1.1. Istota podatku, jego cechy.

II.1.2. Źródła prawa podatkowego.

II.1.3. Organy podatkowe i krajowa administracja skarbowa, właściwość, kompetencje.

II.1.4. Urzędowe interpretacje prawa podatkowego.

II.2. Materialne prawo podatkowe
II.2.1. Obowiązek podatkowy a zobowiązania podatkowe.

II.2.2. Powstawanie i wygasanie zobowiązań podatkowych.

II.2.3. Zaległość podatkowa.

II.2.4. Nadpłata podatku.

II.2.5. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych.

II.2.6. Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe.

II.2.7. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych

II.2.8. Deklaracje i informacje podatkowe, rachunki.

II.2.9. Przedawnienie.

II.2.10. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania, opinie zabezpieczające

II.3. Formalne prawo podatkowe
II.3.1. Postępowanie podatkowe, w tym w przypadku unikania opodatkowania.

II.3.2. Szacowanie podstawy opodatkowania.

II.3.3. Czynności sprawdzające i kontrola podatkowa.

II.3.4. Kontrola celno - skarbowa.

II.3.5. Tajemnica skarbowa.

II.3.6. Ewidencja oraz identyfikacja podatników i płatników.

II.4. Podatek od towarów i usług
II.4.1. Zakres opodatkowania, podatnicy i ich rejestracja, odwrotne obciążenie, obowiązek podatkowy.

II.4.2. Zwolnienia przedmiotowe.

II.4.3. Miejsce świadczenia, podstawa opodatkowania, stawki podatku.

II.4.4. Sprzedaż zwolniona i opodatkowana, podatek należny, dokumentowanie sprzedaży i jej ewidencja.

II.4.5. Podatek naliczony, dokumentacja zakupów i ich ewidencja.

II.4.6. Obliczenie i zwrot podatku, deklaracje podatkowe i informacje podsumowujące, dokumentacja i terminy rozliczeń, procedury szczególne.

II.5. Podatek akcyzowy
II.5.1. Przedmiot opodatkowania.

II.5.2. Podatnicy.

II.5.3. Obowiązek podatkowy.

II.5.4. Podstawa opodatkowania, stawki podatku.

II.5.5. Podatek akcyzowy w imporcie i w eksporcie, w dostawach i nabyciach wewnątrz wspólnotowych.

II.5.6. Terminy i zasady regulowania zobowiązań z tytułu podatku akcyzowego.

II.6. Opłata skarbowa, podatek od czynności cywilno-prawnych
II.6.1. Przedmiot opłaty i podatku.

II.6.2. Obowiązek uiszczania, podstawa obliczania, wysokość opłaty i podatku.

II.6.3. Podatnicy, płatnicy i pobór podatku.

II.6.4. Zwolnienia.

II.7. Podatek od gier
II.7.1. Przedmiot opodatkowania.

II.7.2. Podatnicy.

II.7.3. Stawki podatku, terminy i zasady płatności.

II.7.4. Udział płatników w poborze podatku od gier.

II.8. Prawo celne
II.8.1. Przedstawicielstwo celne, Instytucja upoważnionego przedsiębiorcy (AEO), Wiążąca Informacja Taryfowa (WIT).

II.8.2. Wspólna taryfa celna i klasyfikacja taryfowa towarów, pochodzenie towarów, wartość celna towarów.

II.8.3. Powstanie długu celnego, zabezpieczenie długu celnego, pokrycie, zwrot i umorzenie należności celnych przywozowych lub wywozowych, wygaśnięcie długu celnego.

II.8.4. Standardowe i uproszczone zgłoszenie celne, przepisy mające zastosowanie do zgłoszeń celnych, inne uproszczenia.

II.8.5. Tranzyt, składowanie, wolne obszary celne, szczególne przeznaczenie, przetwarzanie.

II.9. Prawo karne skarbowe
II.9.1. Przestępstwa i wykroczenia skarbowe.

II.9.2. Kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe.

II.10. Podatki dochodowe od dochodów z działalności gospodarczej
II.10.1. Podatnicy.

II.10.2. Przedmiot opodatkowania.

II.10.3. Rok podatkowy.

II.10.4. Przychody.

II.10.5. Zwolnienia przedmiotowe.

II.10.6. Szczególne zasady ustalania dochodu w podatku dochodowym od osób fizycznych.

II.10.7. Koszty uzyskania przychodu.

II.10.8. Amortyzacja podatkowa.

II.10.9. Opodatkowanie stron umowy leasingu.

II.10.10. Podstawa opodatkowania i wysokość podatku z działalności gospodarczej.

II.10.11. Obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

II.10.12. Podatek od dywidend.

II.10.13. Przedsiębiorstwa powiązane.

II.10.14. Ceny transferowe.

II.10.15. Pobór podatku (zaliczki i rozliczenie roczne).

II.10.16. Deklaracje, zeznania, oświadczenia i informacje podatkowe.

II.11. Podatek od nieruchomości
II.11.1. Podatnicy.

II.11.2. Przedmiot i podstawa opodatkowania.

II.11.3. Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

II.11.4. Ulgi i wyłączenia.

II.11.5. Wymiar i pobór podatku.

II.12. Podatek od środków transportowych
II.12.1. Podatnicy.

II.12.2. Przedmiot i podstawa opodatkowania.

II.12.3. Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

II.12.4. Ulgi i wyłączenia.

II.12.5. Wymiar i pobór podatku.

II.13. Podatek rolny
II.13.1. Podatnicy.

II.13.2. Przedmiot i podstawa opodatkowania.

II.13.3. Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

II.13.4. Ulgi i wyłączenia.

II.13.5. Wymiar i pobór podatku.

II.14. Podatek leśny
II.14.1. Podatnicy.

II.14.2. Przedmiot i podstawa opodatkowania.

II.14.3. Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

II.14.4. Ulgi i wyłączenia.

II.14.5. Wymiar i pobór podatku.

II.15. Opodatkowanie w stosunkach z zagranicą
II.15.1. Rezydencja podatkowa.

II.15.2. Źródło podatkowe i miejsce jego położenia.

II.15.3. Podwójne opodatkowanie i sposoby jego unikania.

II.15.4. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

II.15.5. Przedsiębiorstwa powiązane.

II.15.6. Konwencja Modelowa OECD.

II.15.7. Zasady przeliczania przychodów, dochodów i podatków z walut obcych na walutę polską.

II.15.8. Harmonizacja podatkowa.

II.15.9. Zakaz dyskryminacji i protekcjonizmu podatkowego oraz procedura wzajemnego porozumiewania się. II.15.10.Wymiana informacji podatkowych z innymi państwami.

II.16. Obciążenia jednostek z tytułu wniesienia kapitału przez Skarb Państwa
II.16.1. Podmioty zobowiązane do dokonywania wpłat z zysku.

II.16.2. Obliczanie zaliczek na poczet wpłat z zysku oraz rozliczenie roczne.

II.16.3. Obowiązki raportingowe.

II.16.4. Terminy dokonywania wpłat.

II.16.5. Korygowanie rozliczeń z tytułu wpłat z zysku.

II.16.6. Ograniczenia i zwolnienia z obowiązku dokonywania wpłat z zysku.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - WYKAZ ZAGADNIEŃ ISTOTNYCH DLA BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, KTÓRE SKŁADAJĄ SIĘ NA EGZAMIN Z PRAWA GOSPODARCZEGO OBOWIĄZUJĄCEGO W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

I. FINANSE
I.1 Finanse publiczne
I.1.1. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych.

I.1.2. System finansowy jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych i instytucji gospodarki budżetowej.

I.1.3. Budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego, w tym zasady uchwalania i wykonywania.

I.2. Finanse banków i innych instytucji finansowych
I.2.1. Banki hipoteczne.

I.2.2. Rola Banku Gospodarstwa Krajowego.

I.2.3. Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.

I.2.4. Inne instytucje finansowe.

I.2.5. Tworzenie, przeznaczenie, wykorzystanie, inne operacje i pozycje wpływające na poziom funduszy własnych poszczególnych rodzajów podmiotów.

I.2.6. Zasady wyznaczania wymogów kapitałowych.

I.2.7. Bufory kapitałowe - uwarunkowania stosowania, zasady kalkulacji, normy regulacyjne.

I.2.8. Domiar kapitałowy - definicja oraz zakres stosowania. Obowiązujące normy kapitałowe, poszczególne składowe, ich poziom oraz sposób obliczania, w tym zasady kalkulacji współczynnika wypłacalności.

I.2.9. Wiążące normy ostrożnościowe, określające dopuszczalne ryzyko w działalności banku.

I.2.10. Limity wewnętrzne, normy koncentracji oraz pozostałe normy regulacyjne.

I.2.11. Emisja bankowych papierów wartościowych, emisja listów zastawnych, rozliczenia pieniężne - wymagania regulacyjne.

I.2.12. Uczestnictwo podmiotów finansowych w systemie bezpieczeństwa. System gwarancji depozytów - aspekty finansowe oraz obowiązki informacyjne.

I.3. Finanse zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji
I.3.1. System ubezpieczeń majątkowych i osobowych (formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, istota i rodzaje ubezpieczeń).

I.3.2. Rezerwy techniczno- ubezpieczeniowe dla celów wypłacalności i dla celów rachunkowości.

I.4. Elementy rynku finansowego i jego instrumenty
I.4.1. Rynek pieniężny.

I.4.2. Rynek kapitałowy.

I.4.3. System zorganizowanego obrotu instrumentami finansowymi.

I.4.4. Fundusze inwestycyjne.

I.4.5. Fundusze emerytalne.

I.4.6. Rodzaje instytucji finansowych i ich funkcje i zasady działania.

I.4.7. System nadzoru nad rynkiem finansowym.

II. RACHUNKOWOŚĆ
II.1. Rachunkowość finansowa jednostek, w tym spółek publicznych - według ustawy o rachunkowości (UoR) i MSR1 (z wyłączeniem jednostek prowadzących działalność na podstawie prawa bankowego, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, ustawy o instytucjach płatniczych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych i ustawy o finansach publicznych)
II.1.1. Wycena początkowa, bieżąca i bilansowa poszczególnych składników aktywów i pasywów (przy założeniu kontynuacji działania, w warunkach utraty kontynuacji działania, wyrażonych w walutach obcych).

II.1.2. Ujęcie w księgach rachunkowych i prezentacja w bilansie zdarzeń związanych z działalnością operacyjną, inwestycyjną i finansową.

II.1.3. Ujęcie w księgach rachunkowych i prezentacja w sprawozdaniu finansowym różnic pomiędzy wyceną bieżącą i wyceną bilansową aktywów i pasywów.

II.1.4. Księgowe ujęcie i prezentacja w sprawozdaniu finansowym procesu sprzedaży produktów i towarów.

II.1.5. Wycena, ujęcie w księgach rachunkowych i prezentacja w sprawozdaniu finansowym pozostałej działalności operacyjnej.

II.1.6. Wycena, księgowe ujęcie i prezentacja w sprawozdaniu finansowym operacji finansowych.

II.1.7. Ustalanie wyniku finansowego i jego rozliczanie.

II.1.8. Zasady wyceny, ujmowania i prezentacji w sprawozdaniu finansowym wybranych zagadnień (w szczególności takich jak: umowy długoterminowe, leasing, utrata wartości aktywów, odroczony podatek dochodowy, dotacje rządowe, udziały we wspólnych przedsięwzięciach, instrumenty finansowe, w tym także wbudowane instrumenty pochodne, obrót wierzytelnościami zmiany zasad rachunkowości i odstępstwa od nich, zdarzenia po dacie bilansu, błąd lat ubiegłych.

II.1.9. Szczególne wymagania wobec rachunkowości spółek publicznych.

II.2. Rachunkowość finansowa jednostek prowadzących działalność na podstawie prawa bankowego, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz ustawy o instytucjach płatniczych - według UoR i MSR.
II.2.1. Wycena początkowa, bieżąca i bilansowa poszczególnych aktywów i pasywów.

II.2.2. Ujęcie w księgach rachunkowych zdarzeń gospodarczych specyficznych dla działalności bankowej, maklerskiej, inwestycyjnej, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i instytucji płatniczych (w szczególności związanych z: rozliczeniami pieniężnymi krajowymi i transgranicznymi oraz innymi operacjami bankowymi, rozrachunkami z bankiem centralnym, z podmiotami rynku finansowego i z pozostałymi jednostkami, instrumentami finansowymi,: aktywami przejętymi za długi zobowiązaniami finansowymi, w tym z tytułu depozytów, zobowiązaniami warunkowymi, w tym z tytułu udzielonych zabezpieczeń oraz wynikającymi z tytułu operacji kupna-sprzedaży z klauzulą odkupu, przychodami i kosztami z tytułu odsetek, prowizji oraz innymi operacjami wpływającymi na wynik na działalności bankowej, maklerskiej, inwestycyjnej, spółdzielczych kas oszczędnościowo- kredytowych i instytucji płatniczych, kosztami działania banku, funduszu, firmy inwestycyjnej (w tym domu maklerskiego, banku prowadzącego działalność maklerską), spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, instytucji płatniczej, dokonywaniem odpisów z tytułu utraty wartości należności i ich aktualizacją oraz tworzeniem i rozwiązywaniem rezerw, operacjami maklerskimi i dokonywanymi w funduszach inwestycyjnych, w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz instytucjach płatniczych.

II.2.3. Specyfika inwentaryzacji w bankach, domach maklerskich, funduszach inwestycyjnych, spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych i instytucjach płatniczych.

II.2.4. Wycena i księgowe ujęcie operacji pochodnymi instrumentami finansowymi oraz stosowanie rachunkowości zabezpieczeń.

II.2.5. Ustalanie wyniku finansowego i jego rozliczanie.

II.2.6. Szczegółowe zasady rachunkowości dla firm inwestycyjnych i instytucji płatniczych.

II.3. Rachunkowość finansowa jednostek prowadzących działalność na podstawie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych - według UoR i MSR
II.3.1. Ujęcie w księgach rachunkowych zdarzeń gospodarczych specyficznych dla działalności ubezpieczeniowej, w szczególności w obszarze operacyjnym, lokacyjnym i reasekuracji.

II.3.2. Ustalanie wyniku technicznego i wyniku finansowego netto.

II.3.3. Specyficzne zagadnienia rachunkowości funduszy emerytalnych.

II.4. Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych

II.4.1. Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną.

II.4.2. Rachunkowość budżetowa, w tym jednostek samorządu terytorialnego.

II.5 Rachunkowość jednostek w szczególnych sytuacjach - według UoR i MSR
II.5.1. Zakładanie i przekształcanie jednostek gospodarczych.

II.5.2. Łączenie, podział i przejęcia spółek.

II.5.3. Postępowanie restrukturyzacyjne, likwidacja, upadłość jednostek gospodarczych.

II.6. Rachunek kosztów
II.6.1. Określenie oraz zastosowanie uproszczeń w ewidencji i rozliczaniu kosztów.

II.6.2. Elementy składowe kosztu i wytworzenia produktów.

II.6.3. Kalkulacja kosztu wytworzenia produktów przy uwzględnieniu niewykorzystanych zdolności produkcyjnych.

III. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA
III.1. Ogólne zasady sporządzania sprawozdań
III.1.1. Normy (zasady) sprawozdawczości finansowej według UoR i MSR.

III.1.2. Proces sporządzania sprawozdań finansowych.

III.1.3. Terminy i tryb sporządzania i zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych (jednostkowych, łącznych, skonsolidowanych).

III.1.4. Odpowiedzialność w zakresie sprawozdawczości finansowej.

III.2. Roczne i śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe banków, zakładów ubezpieczeń i innych instytucji finansowych oraz pozostałych jednostek
III.2.1. Części składowe sprawozdań finansowych.

III.2.2. Ciągłość bilansowa, układ bilansu/sprawozdania z sytuacji finansowej i treść ekonomiczna poszczególnych jego części.

III.2.3. Okresy objęte rachunkiem zysków i strat/sprawozdaniem z całkowitych dochodów, jego układ i treść ekonomiczna poszczególnych części i pozycji.

III.2.4. Informacje dodatkowe obejmujące wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

III.2.5. Rachunek przepływów pieniężnych- jednostki zobowiązane do jego sporządzania, rodzaje przepływów, treść ekonomiczna poszczególnych wielkości i pozycji.

III.2.6. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym-treść zestawienia, jednostki zobowiązane do jego sporządzenia, treści ekonomiczne poszczególnych pozycji zestawienia.

III.2.7. Sprawozdanie z działalności jednostki, w tym emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu lub ubiegających się o ich dopuszczenie- cele sprawozdania, zakres informacji ujawnianych w sprawozdaniu, jednostki zobowiązane do jego sporządzania.

III.2.8. Sprawozdanie/oświadczenie na temat informacji niefinansowych - cele sprawozdania/oświadczenia, zakres ujawnianych informacji, jednostki zobowiązane do jego sporządzania.

III.2.9. Sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej- cele sprawozdania, zakres informacji ujawnianych w sprawozdaniu, jednostki zobowiązane do jego sporządzenia.

III.2.10. Części składowe sprawozdania finansowego jednostki, w skład której wchodzą wewnętrzne jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe.

III.2.11. Wymagania prawa podatkowego odnoszące się do jednostkowych rocznych sprawozdań finansowych.

III.3. Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej
III.3.1. Podmioty zobowiązane do sporządzania rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

III.3.2. Elementy rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

III.3.3. Warunki zwolnienia od sporządzania sprawozdania skonsolidowanego.

III.3.4. Metody konsolidacji.

III.3.5. Metoda pełna, w tym obowiązki członków grupy kapitałowej w zakresie terminów sporządzania jednostkowych rocznych sprawozdań finansowych oraz stosowania w nich jednakowych zasad wyceny aktywów i pasywów; eliminacja obrotów i niezrealizowanych wyników wewnątrzgrupowych; ujmowanie dywidend; ustalanie, rozliczanie i ewidencjonowanie wartości firmy i ujemnej wartości firmy/zysku z okazyjnego nabycia; kapitał z aktualizacji wyceny; udziały mniejszościowe/udziały niekontrolujące.

III.3.6. Metoda proporcjonalna, w tym zakres stosowania; zasady i tytuły wyłączeń; wartość firmy, ujemna wartość firmy, rozliczenie wartości firmy.

III.3.7. Metoda praw własności, w tym zakres stosowania; wycena udziałów na dzień rozpoczęcia wywierania znaczącego wpływu; wycena udziałów na koniec roku obrotowego i w następnych okresach sprawozdawczych; zasady ustalania i rozliczania wartości firmy i ujemnej wartości firmy/zysku z okazyjnego nabycia; wyłączenia.

III.3.8. Konsolidacja grup mieszanych.

III.3.9. Test na utratę wartości firmy.

III.3.10. Dokumentacja konsolidacyjna.

III.3.11. Specyficzne problemy konsolidacji, w tym waluta funkcjonalna i prezentacji; ustalanie różnic kursowych z tytułu konsolidacji; różne systemy sprawozdawcze.

III.4. Obowiązki informacyjne spółek, których akcje znajdują się w publicznym obrocie oraz innych emitentów papierów wartościowych
III.4.1. Obowiązki informacyjne spółek notowanych na głównym rynku GPW.

III.4.2. Obowiązki informacyjne spółek notowanych na rynku NewConnect.

III.4.3. Obowiązki informacyjne inwestorów posiadających znaczące pakiety akcji oraz władz spółek.

III.4.4. Obowiązki informacyjne innych emitentów papierów wartościowych.

1 Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) w rozumieniu ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047).

ZAŁĄCZNIK Nr  3

REWIZJA FINANSOWA ORAZ ETYKA - WYKAZ ZAGADNIEŃ ISTOTNYCH DLA BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, KTÓRE SKŁADAJĄ SIĘ NA EGZAMIN Z PRAWA GOSPODARCZEGO OBOWIĄZUJĄCEGO W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wymogi prawne istotne dla badania sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentów i firm audytorskich
1. Obowiązek badania i ogłaszania sprawozdań finansowych.
2. Biegły rewident w Polsce, zasady prawne jego działania i odpowiedzialności.
3. Firma audytorska w Polsce, zasady prawne jej działania i odpowiedzialności; szczególne obowiązki firm audytorskich wykonujących czynności rewizji finansowej w jednostce zainteresowania publicznego.
4. Zasady etyki zawodowej biegłych rewidentów.
5. Przedmiot, struktura i zakres stosowania krajowych standardów rewizji finansowej.
6. Zasady wewnętrznej kontroli jakości firm audytorskiej.
7. Zasady obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów.
8. Samorząd zawodowy biegłych rewidentów.
9. Zasady postępowania dyscyplinarnego wobec biegłych rewidentów.
10. Nadzór publiczny nad wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta, nad działalnością firm audytorskich oraz nad działalnością Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.
11. Warunki i kryteria zakwalifikowania usługi do innych usług atestacyjnych niż badania i przeglądy sprawozdań finansowych.
12. Sposób wykonywania przewidzianych przepisami prawa innych usług atestacyjnych niż badania i przeglądy sprawozdań finansowych.
13. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z wykonania innej usługi atestacyjnej niż badanie i przegląd sprawozdania finansowego.
14. Warunki i kryteria uznawania za standaryzowane usług pokrewnych: uzgodnionych procedur dotyczących informacji finansowych i kompilacji.