Akt korporacyjny

Radc.2018.7.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 lipca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 304/X/2018
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 12 lipca 2018 r.
w sprawie wykazu zadań pisemnych zlecanych aplikantowi przez patrona

Na podstawie § 13 ust. 8 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 90/VII/2009 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 17 października 2009 r w sprawie uchwalenia Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej, uchwala się, co następuje:
§  1.  Ustala się wykaz zadań pisemnych zlecanych aplikantowi przez patrona, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§  2.  Traci moc uchwała Nr 265/VIII/2012 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie wykazu zadań pisemnych zlecanych aplikantowi przez patrona.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

ZAŁĄCZNIK

Wykaz zadań pisemnych zlecanych aplikantowi przez patrona

I ROK APLIKACJI

1. Umowa cywilnoprawna (nazwana).

2. Umowa cywilnoprawna (nienazwana).

3. Opinia prawna w przedmiocie umowy nazwanej albo nienazwanej.

4. Pozew w postępowaniu cywilnym.

5. Odpowiedź na pozew w postępowaniu cywilnym.

6. Wniosek w postępowaniu nieprocesowym w sprawie z zakresu prawa osobowego.

7. Wniosek w postępowaniu nieprocesowym w sprawie z zakresu prawa rzeczowego albo spadkowego.

8. Odpowiedź na wniosek w postępowaniu nieprocesowym.

9. Wniosek dowodowy w postępowaniu cywilnym.

10. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia albo wniosek o wszczęcie egzekucji.

11. Apelacja w postępowaniu cywilnym.

12. Odpowiedź na apelację w postępowaniu cywilnym.

13. Skarga kasacyjna, skarga o wznowienie postępowania albo skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

14. Odpowiedź na skargę kasacyjną, skargę o wznowienie postępowania albo skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

15. Opinia prawna o niecelowości wnoszenia środka zaskarżenia w postępowaniu cywilnym.

16. Umowa o pracę albo inna niż umowa o pracę umowa z zakresu prawa pracy.

17. Oświadczenie dotyczące stosunku pracy.

18. Regulamin pracy albo regulamin wynagradzania.

19. Opinia prawna z zakresu prawa pracy.

20. Pozew z zakresu prawa pracy.

21. Odpowiedź na pozew z zakresu prawa pracy.

22. Odwołanie z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych.

II ROK APLIKACJI

1. Pozew albo wniosek z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego.

2. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.

3. Zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia albo umorzeniu śledztwa (dochodzenia).

4. Prywatny akt oskarżenia.

5. Subsydiamy akt oskarżenia.

6. Apelacja w postępowaniu karnym albo w postępowaniu karnym skarbowym.

7. Odpowiedź na apelację w postępowaniu karnym albo w postępowaniu karnym skarbowym.

8. Opinia prawna o niecelowości albo niedopuszczalności wniesienia apelacji w postępowaniu karnym.

9. Kasacja w postępowaniu karnym.

10. Umowa spółki osobowej.

11. Umowa (akt założycielski) spółki z o.o.

12. Uchwała organu spółki prawa handlowego.

13. Dokumenty stanowiące podstawę wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

14. Środek zaskarżenia uchwał organów spółek prawa handlowego.

15. Statut fundacji albo stowarzyszenia.

16. Wniosek albo środek zaskarżenia w postępowaniu upadłościowym albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

17. Środek ochrony prawnej przewidziany w prawie zamówień publicznych (odwołanie albo skarga do sądu).

18. Dokument z zakresu prawa zamówień publicznych sporządzany przez zamawiającego (specyfikacja istotnych warunków zamówienia albo odpowiedź na odwołanie).

19. Umowa z zakresu prawa własności intelektualnej (umowa o przeniesienie majątkowych praw autorskich, praw pokrewnych lub praw własności przemysłowej albo umowa licencyjna na korzystanie z utworu, przedmiotu praw pokrewnych lub dóbr własności przemysłowej).

20. Pismo procesowe z zakresu prawa własności intelektualnej (pozew o naruszenie praw autorskich, pokrewnych lub praw własności przemysłowej albo wniosek o zabezpieczenie roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich, pokrewnych lub praw własności przemysłowej).

III ROK APLIKACJI

1. Akt prawa miejscowego albo akt o charakterze wewnętrznym (uchwała, zarządzenie, regulamin albo statut).

2. Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji w sprawie podatkowej.

3. Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego na decyzję w sprawie podatkowej.

4. Odwołanie do dyrektora izby administracji skarbowej w postępowaniu podatkowym.

5. Decyzja administracyjna.

6. Sprzeciw od decyzji administracyjnej.

7. Odwołanie od decyzji administracyjnej.

8. Zażalenie na postanowienie w postępowaniu administracyjnym.

9. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w postępowaniu administracyjnym.

10. Żądanie wznowienia postępowania administracyjnego.

11. Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego na decyzję administracyjną.

12. Odpowiedź na skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

13. Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

14. Opinia prawna o niecelowości albo niedopuszczalności wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

15. Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

16. Opinia prawna o niecelowości albo niedopuszczalności skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

17. Skarga na bezczynność organu administracji w załatwieniu sprawy.

18. Skarga na przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego.

19. Skarga konstytucyjna.

20. Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.